Verzoekschrift aan een orgaan van het lokaal bestuur

Een verzoek is een voorstel en/of vraag aan een orgaan van de gemeente of het OCMW. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. Het onderwerp moet handelen over een bevoegdheid van het lokaal bestuur.

Iedereen heeft het recht om verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk in te dienen.

De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, de algemeen directeur en de financieel directeur.

De organen van het OCMW zijn de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de algemeen directeur en de financieel directeur.

Procedure

  • Om een verzoekschrift geldig in te dienen moet het onderstaande formulier worden gebruikt en gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen (voor een orgaan van de gemeente) of het vast bureau (voor een orgaan van het OCMW).
  • Het volledig ingevulde formulier moet, samen met de benodigde handtekeningen, per aangetekende brief en/of tegen ontvangstbewijs worden ingediend.
  • Het college van burgemeester / vast bureau beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag.
  • Het betrokken orgaan verstrekt binnen drie maanden, na indiening van een ontvankelijk verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Regelgeving

Voor wie

Iedereen.