Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle aanvragen waarvoor een levering is gedaan tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 en gelden voor de verwarmingsperiode 2022.

U komt in aanmerking voor de verwarmingstoelage als u behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 21.179,16 euro (verhoogd met 3.920,94 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 21.179,16 euro (verhoogd met 3.920,94 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.
 • Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, … liter)
 • bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen
 • pellet, hout, steenkool.

Procedure

 • Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW van uw gemeente.
 • Het OCMW neemt binnen de 30 dagen een beslissing of u al dan niet in aanmerking komt.
 • U zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Kopie van de leveringsbon of leveringsfactuur.
 • Woont u in een gebouw met meerdere appartementen? Vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:
  • een kopie van de leveringsfactuur
  • een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft.
 • (Indien van toepassing) een attest waarin vermeld staat dat u geniet van een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling.
 • Een volmacht van betrokken persoon indien u een aanvraag doet voor iemand anders.
 • Het rekeningnummer waarop de eventuele toelage betaald kan worden.

Kostprijs

 • Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie.) Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.
 • Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst
  • van 210 euro bij een aankoop aan de pomp tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022
  • van 456 euro bij een aankoop aan de pomp tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022.
  • Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum;
 • een opvanghuis;
 • of een ziekenhuis.

Voor wie

Inwonders van de gemeente.

Contact

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00