Verkoop van gronden

Het lokaal bestuur kan goederen uit haar privaat bezit verkopen aan derden. Het kan gaan om de bedding van een afgeschafte weg, goederen die hun openbaar nut verloren hebben enzovoort.

Voorwaarden

-

Procedure

De verkoop van onroerende goederen, die tot het gemeentelijk patrimonium behoren, is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De voorbereidingen en de uitvoeringen van deze beslissingen vallen onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad moet in openbare vergadering een beslissing nemen over het principe om een bepaald onroerend goed te verkopen. Dit besluit moet vermelden:

  • welk goed verkocht wordt (beschrijving, kadastrale ligging, oppervlakte enzovoort);
  • de wijze van verkoop (openbaar of onderhands);
  • de reden waarom verkocht wordt;
  • de verkoopsvoorwaarden, meer bepaald de lasten en verplichtingen die aan de koper opgelegd worden met inbegrip van de verkoopprijs;
  • op welke wijze de opbrengst opnieuw belegd zal worden.

Elke onroerende verkoop is in principe een openbare verkoop. Slechts bij specifiek gevallen en voor het algemeen belang is een onderhandse verkoop toegestaan.

De bepaling van de verkoopprijs moet gebeuren op basis van een recent (maximum 2 jaar oud) officieel schattingsverslag, opgesteld door een landmeter-expert. Bij onderhandse en openbare verkoop is de geschatte waarde de minimumverkoopprijs.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij een bodemattest aan. 

Als het onroerend goed in een gebied ligt met bestemming recreatie, landbouw, bos, overig groen, reservaat en natuur, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen of ontginning en waterwinning, heeft de Vlaamse Grondenbank een recht van voorkeur. Dit is een wettelijk recht en te onderscheiden van eventuele (wettelijke) voorkooprechten waarvoor een andere procedure geldt. Na voormelde beslissing tot verkoop moet het onroerend goed voor die gevallen eerst worden aangeboden aan de Vlaamse Grondenbank. Eventuele voorkooprechten worden uitgeoefend nadat de Vlaamse Grondenbank het aanbod tot verkoop heeft aanvaard.

Als de Vlaamse Grondenbank het voorkeurrecht niet gebruikt, mag het bestuur verder gaan met de verkoopprocedure. Dat dient binnen het jaar te gebeuren en de prijs en/of voorwaarden mogen niet gunstiger zijn dan vermeld in het aanbod aan de Vlaamse Grondenbank.

Het college van burgemeester en schepenen zorgt dan verder voor het tot stand brengen van de verkoop. Bij openbare verkoop wordt een notaris aangesteld. Bij onderhandse verkoop kan het college of de raad trachten om zelf een geschikte koper te vinden.

De gemeenteraad keurt het ontwerp van authentieke akte goed. De authentieke akte wordt nadien verleden door een notaris of door de burgemeester.

De verkoopsprocedure dient voldoende bekendgemaakt te worden.

Onroerende goederen die tot het openbaar domein van het lokale bestuur behoren, moeten eerst gedesaffecteerd worden door een beslissing van de gemeenteraad vooraleer ze verkocht kunnen worden.

Het openbaar bestuur moet bij verkoop van een openbaar bos de machtiging vragen van de Vlaamse Regering.

Bij verkoop van wegoverschotten door de gemeente hebben eigenaars die grenzen aan buurtwegen een recht van voorkoop om over de vrijgekomen percelen te beschikken. Dit tegen betaling van de door de gemeenteraad vastgestelde prijs. Zo heeft ook de pachter van landbouwgronden bij verkoop van de percelen die hij in pacht heeft, het recht van voorkoop. Dit betekent dat hij van de verkoop in kennis moet gesteld worden en hij bij gelijk bod boven iedere andere kandidaat-koper de voorkeur heeft.

Het Vlaams Gewest heeft een recht van voorkoop bij de verkoop van bepaalde onroerende goederen gelegen in waardevolle natuurgebieden.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen beschikken over een recht van voorkoop bij verkoop van woningen waaraan zij renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken uitgevoerd hebben.

Daarnaast krijgen de VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied een recht van voorkoop op:

  • woningen die opgenomen zijn op één van de lijsten van de inventaris van leegstand en verkrotting
  • woningen die niet gesloopt werden binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn
  • een perceel bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder gebied.

Kostprijs

De kosten die omschreven worden in de akte.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00