Vergunningenregister

Een vergunningenregister is een gemeentelijk gegevensbestand, waarin voor het grondgebied van de gemeente perceelsgebonden informatie is opgenomen voor de ruimtelijke ordening.

Voorwaarden

Het vergunningenregister omvat ten minste de volgende gegevens, geordend per kadastraal perceel:

 1. het kadastraal nummer, het huisnummer en de straatnaam;
 2. de uitgereikte stedenbouwkundige en planologische attesten;
 3. elke aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de identiteit van de aanvrager;
 4. elke aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en de identiteit van de aanvrager;
 5. elke administratieve beslissing en rechterlijke uitspraak met betrekking tot die vergunningen, en de identiteit van de personen die beroep aantekenen;
 6. elke melding van stedenbouwkundige handelingen en de identiteit van de persoon die de melding verricht;
 7. de as-builtattesten;
 8. het verval van de vergunningen;
 9. de vermelding van elke schriftelijke aanmaning, elk proces-verbaal en verslag van vaststelling dat opgemaakt wordt met betrekking tot misdrijven en inbreuken inzake ruimtelijke ordening; alsook ieder navolgend proces-verbaal waarin het vrijwillig herstel of de regularisatie wordt vastgesteld, het verdere gevolg dat aan de processen-verbaal en verslagen van vaststelling gegeven wordt, iedere gerechtelijke uitspraak en ieder bestuurlijk besluit alsook iedere minnelijke schikking ter zake en de uitvoering van de herstelmaatregelen alsook elk herstelattest;
 10. de vermelding van elk rechtsmiddel dat tegen de gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke besluiten, aangewend wordt, de daaropvolgende uitspraken en besluiten en het gevolg dat eraan gegeven wordt;
 11. het verschuldigd zijn van een planbatenheffing en het bewijs van betaling van de planbatenheffing;
 12. in voorkomend geval het declaratief attest;
 13. elk projectbesluit als daarin uitspraak gedaan wordt over vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden;
 14. elke administratieve beslissing en rechterlijke uitspraak met betrekking tot de projectbesluiten en de identiteit van de personen die beroep aantekenen;
 15. het verval van de projectbesluiten.

Procedure

 • Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het departement Omgeving het ontwerp van het vergunningenregister in digitale vorm.
 • Het verslag van het departement Omgeving bevat twee delen, namelijk een algemene beschrijvende evaluatie en dossiergebonden opmerkingen over het ontwerp van vergunningenregister. Het verslag wordt afgesloten door de evaluatie: gunstig of ongunstig.
 • Het college van burgemeester en schepenen brengt de wijzigingen aan in het ontwerp van vergunningenregister die nodig zouden zijn ingevolge de dossiergebonden opmerkingen. Het voegt het volledige verslag toe aan het vergunningenregister.

Wat meebrengen

-

Kostprijs

Uittreksel vastgoedinformatie: 120 euro.

Uitzonderingen

-

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00