Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer is een vergunning nodig.

Met deze vergunning kan men vier diensten naar keuze aanbieden:

 • Straattaxi: het voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen).
 • Standplaatstaxi: het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. Hiervoor dient men een bijkomende machtiging per gemeente aan te vragen.
 • Ceremonieel vervoer: het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens drie uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van het voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

De vergunning is geldig in heel het Vlaams gewest.

De taxitarieven voor de straattaxi’s worden vrij bepaald door de exploitant. Ze moeten wel duidelijk geafficheerd worden en werken via een app.
Voor de standplaatstaxi’s worden de tarieven door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd op voorstel van de exploitant en worden ze vermeld op de machtigingskaart. Standplaatstaxi’s dienen verplicht een taxilicht en taximeter te hebben.

Exploitanten (verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) en/of taxi) die vóór 1 januari 2020 al een vergunning hadden voor het exploiteren van een taxi- en/of VVB-dienst, kunnen:

 • De vergunning behouden tot het einde van de looptijd van de vergunning, volgens de oude exploitatievoorwaarden. Indien de exploitant na afloop van de looptijd verder wenst te exploiteren, moet een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aangevraagd worden, zoals hierboven beschreven.
 • Ofwel kiezen om meteen een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aan te vragen. De bestaande vergunning vervalt.

Procedure

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning of wijzigingen aanvragen via het digitaal platform 'Centaurus 2020' van de Vlaamse overheid. Daar kiest u voor de snelkoppeling 'vraag een vergunning aan'. Aanvragen voor vervangvoertuigen verlopen ook via dit platform. Lees zeker ook de handleiding voor de digitale aanvraag die u eveneens kan vinden op dit platform. Indien u hulp wenst met deze procedure, kan u ook alle documenten laten invullen op de gemeente.
 • Het college van burgemeester en schepenen controleert of u voldoet aan alle administratieve voorwaarden zoals beschreven in het decreet. Ook de zedelijke waarborgen, de beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager worden onderzocht.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen (vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is) door het college van burgemeester en schepenen (CBS) afgeleverd. Als het CBS gedurende de voormelde termijn niet zetelt, wordt de termijn verlengd tot maximum 60 dagen. Een eventuele weigeringsbeslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.
 • De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, maar is hernieuwbaar.

Kostprijs

Aan de vergunning is een jaarlijkse retributie van 350 euro gekoppeld per voertuig (250 euro indien het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen die gelden na 01/01/2025).

Uitzonderingen

Wagens:

 • Motorvermogen lager dan 0,3 kW.
 • Voertuigen geschikt voor vervoer van meer dan negen personen, de bestuurder inbegrepen.
 • Al het dringend (112, federaal) en niet-dringend liggend en zittend ziekenvervoer.

Regelgeving

 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (B.S. 14 mei 2019).
 • Besluit van 8 november 2019 van de Vlaamse regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor wie

Uitbaters van taxidiensten of verhuurders van voertuigen.

Externe links

Contact

Contact

Milieu & Economie

Nu open
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
economie@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00