Vast bureau

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW. 

Het Vast Bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor en voert de besluiten van de raad uit. De Burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het Vast Bureau. Het Vast Bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het College van Burgemeester en Schepenen. 

Het vast bureau beslist in principe bij consensus.

De (wekelijkse) vergaderingen (op dinsdag) zijn niet openbaar.

Samenstelling