Tenlasteneming tijdelijk verblijf vreemdeling

Een vreemdeling die voor maximum 90 dagen naar België wenst te komen, dient te bewijzen dat hij/zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Dit kan aangetoond worden door een bewijs van eigen middelen voor te leggen, dan wel door beroep te doen op een garant die over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Deze garant dient hiertoe een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis), in te vullen en te ondertekenen.

Voorwaarden

 • Elke natuurlijke persoon die beschikt over voldoende bestaansmiddelen en de Belgische nationaliteit heeft of in het bezit is van een verbijfstitel voor onbeperkte duur, kan als garant een verbintenis tot tenlasteneming aangaan. Vreemdelingen die in het bezit zijn van een attest van immatriculatie, een A-kaart of een Bijzondere Verbijfstitel afgeleverd door het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn dus uitgesloten als garant.
 • De loonfiches die worden voorgelegd dienen betrekking te hebben op het inkomen van de laatste 3 maanden van de garant, ofwel worden alle documenten die het inkomen van de garant bewijzen voorgelegd (pensioenfiches, bewijs van werkloosheidsuitkeringen, aanslagbiljet betreffende het aanslagjaar voorafgaand aan het jaar van binnenkomst/visumaanvraag).

Procedure

 • de garant kan zich met een ingevulde versie van een bijlage 3bis aanmelden aan het loket van de dienst burgerzaken. Wanneer dit niet het geval is, kan het invullen van de gegevens aan het loket gebeuren;
 • de bijlage 3bis dient alleszins recto verso te worden gedrukt;
 • de garant zijn handtekening wordt gelegaliseerd door de burgemeester of diens gemachtige beambte;
 • de vreemdeling is niet-visumplichtig:
  • na legalisatie van de handtekening van de garant, wordt de originele verbintenis tot tenlasteneming door de gemeente per post overgemaakt aan de dienst vreemdelingenzaken samen met een kopie van de identiteitskaart, samenstelling van gezin en de bestaansmiddelen van de garant;
  • na de behandeling stuurt de dienst vreemdelingenzaken de verbintenis tot tenlasteneming per post terug naar het betreffende gemeentebestuur;
 • de vreemdeling is visumplichtig:
  • na legalisatie van de handtekening van de garant, wordt de originele verbintenis tot tenlasteneming teruggegeven aan de garant en wordt een kopie verstuurd naar de dienst vreemdelingenzaken;
  • de garant stuurt alles naar de ten laste genomen persoon die een visumaanvraag indient bij de Belgische ambassade of consulaat. Indien Belgïe geen ambassade of consulaat in het land van herkomt heeft, wordt de originele verbintenis door de gemeente per post verstuurd naar de dienst vreemdelingenzaken, samen met een kopie van de identiteitskaart, samenstelling van het gezin en bewijzen van voldoende bestaansmiddelen van de garant;
  • na de behandelng stuurt de dienst vreemdelingenzaken de verbintenis tot tenlasteneming per post terug naar het gemeentebestuur.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart;
 • loonfiches;
 • eventueel een kopie van paspoort genodigde.

Voor wie

 • enkel voor vreemdelingen die een kort verblijf van max. 90 dagen beogen;
 • kan worden aangegaan voor zowel de visumplichtige als de niet-visumplichte vreemdeling;
 • kan enkel worden aangegaan voor vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
 • geldig voor een periode van 2 jaar (behoudens bewijs dat de vreemdeling intussen het Schengengebied weer heeft verlaten) en geldig voor het gehele Schengengebied
 • de garant en vreemdeling zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele medische kosten, verblijfskosten en repatriëringkosten.
 • de voorlegging ervan kan niet worden gevraagd bij de opmaak van een aankomstverklaring. De controle van bestaansmiddelen wordt namelijk uitgevoerd bij binnenkomst van het Schengengebied en moet niet worden gecontroleerd door de gemeente die een attest voor kort verblijf aflevert.

Contact

Contact

Burgerzaken

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00