Subsidie hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

Met een regenwaterput kunt u ‘hemelwater’ gebruiken om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien. Daarom geeft de gemeente een subsidie als u een hemelwaterput installeert.

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of een subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening indien gebouwd na 31 december 2007.

Voorwaarden

Hemelwaterput

 • Het volume van de hemelwaterput dient in verhouding te staan tot de horizontale dakoppervlakte.
 • Het volledige dakoppervlak dient in één of meerdere hemelwaterputten af te wateren.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van één toilet of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.
 • De overloop van de hemelwaterput moet aangesloten worden op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • Enkel als er geen infiltratievoorziening is, mag de overloop van de hemelwaterput afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater.

Infiltratievoorziening

 • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerde infiltratiedebiet.
 • Op de plannen wordt de exacte inplanting en het buffervolume van de voorziening voor vertraagde lozing, in liters, en de totale verharde grondoppervlakte in vierkante meter vermeld.
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m2 dakoppervlak en/of verharding aangesloten.

Algemeen

 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, en de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • Enkel bij een bestaand gebouw of bij verbouwing van een
  bestaand gebouw (gebouwd voor 7/09/1999).
 • Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.
 • De subsidie kan enkel aangevraagd worden in het jaar van uitvoering. Om dit te verifiëren wordt de datum van de factuur gecontroleerd en aangenomen als jaar van uitvoering. Aanvragen moeten voor elk dienstjaar ten laatste binnen zijn op 31 december. Latere aanvragen worden niet aanvaard, ook niet in het volgende dienstjaar.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit aan de dienst milieu samen met de nodige bijlagen.

Wat meebrengen

Aanvraagformulier subsidie hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.

Kostprijs

 • De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie (hemelwaterput + installatie hergebruik) bedraagt 500 euro.
 • De subsidie voor de aanleg van een installatie voor hergebruik van hemelwater op een bestaande hemelwaterput bedraagt 250 euro.
 • De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 2,5 euro per m² aangesloten verharde oppervlakte met een maximum van 2 500 euro.

Indien het budget onvoldoende blijkt voor het uitbetalen van de subsidies volgens bovenstaande regels wordt het bedrag in verhouding gelijk verdeeld over het totaal aantal aanvragen.

De verkregen premie van Fluvius wordt van de gemeentelijke subsidie afgetrokken.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing 16 november 2023: Subsidiereglement Rationeel Watergebruik

Voor wie

Eigenaars of huurders (mits toestemming eigenaar) van een woning en verenigingen met een lokaal, gelegen op grondgebied van Tielt-Winge.

Contact

Contact

Milieu

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00