Straatnaamgeving

Ieder plein, elke straat en elke openbare weg moet een vaste benaming hebben en duidelijk zichtbaar aangebracht worden.

Voorwaarden

Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze naam wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.

De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.

In aanmerking komen enkel de namen van uit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest.

De naam van een lid van de koninklijke familie, overleden of nog in leven, mag enkel worden gebruikt, indien daartoe vooraf instemming van de Regering werd verkregen.

Procedure

 1. Vaststellen van de noodzaak van de naam van een straat.
 2. Overmaken van vraag aan de cultuurraad. Het is niet verplicht om voorafgaandelijk advies te vragen aan de cultuurraad, wel gebruikelijk. Bovendien zal het latere advies dan ook vlotter kunnen verleend worden of zelfs maar een formaliteit zijn.
 3. Formuleren van voorstel door de cultuurraad.
 4. College beslist over de voorlopige naam.
 5. Voorlopige aanvaarding van de naam door de gemeenteraad.
 6. Organiseren van een openbaar onderzoek (30 dagen) door:
 • betrokkenen (aanwonenden 18+ en alle eigenaars woonachtig in België) aan te schrijven om de mensen kennis te laten nemen van de voorgestelde naam en er eventueel opmerkingen over te kunnen maken. Tenzij hierover iets anders is bepaald in het huishoudelijk reglement van de betrokken gemeente, worden de bekendmakingen ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
 • aanplakking (bv aan gemeentehuis en onder de bestaande straatnaamborden);
 • een adviesvraag te richten aan de gemeentelijke cultuurraad. Het gemeentebestuur is verplicht het advies te vragen. Indien het advies van de cultuurraad niet binnen de dertig dagen wordt meegedeeld, wordt het als gunstig beschouwd. Het advies is niet bindend. De gemeenteraad kan er dus wettelijk van afwijken.

7) Behandelen van de bezwaren.

8) Definitieve beslissing door de gemeenteraad.

9) Informeren van de bevoegde diensten (bv bpost, CRAB-AAPD, kadaster, Brandweer, Politie, Rijksregister, nutsmaatschappijen) 

Mocht het behandelen van de bezwaren er toe leiden dat een andere naamgeving uit de bus komt, lijkt het aangewezen om dit opnieuw aan de cultuurraad en een openbaar onderzoek voor te leggen.

Wat meebrengen

-

Uitzonderingen

-

Regelgeving

 • Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 7 april 1977), gewijzigd bij:
 • Het decreet 1 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 1 september 1987;
 • Het decreet 4 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 25 februari 1997;
 • Het decreet 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 17 december 2002 bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen of wijzigen van nieuwe namen aan openbare wegen en pleinen.

Voor wie

Lokaal bestuur

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00