Sportsubsidie

Jaarlijks worden er op advies van de sportraad subsidies voorzien voor sportverenigingen die vermeld staan op de sporttakkenlijst of voor sporten die aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of door Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

Voorwaarden

Basisvoorwaarden

 • de zetel van de vereniging is in Tielt-Winge gevestigd;
 • het bestuur is samengesteld uit minstens twee bestuursleden die wonen in Tielt-Winge;
 • minstens de helft van het bestuur woont in Tielt-Winge en de voorzitter of secretaris of penningmeester woont in Tielt-Winge;
 • de hoofdactiviteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van Tielt-Winge voor zover de nodige infrastructuur beschikbaar is en de beoefende sporttak dit mogelijk maakt;
 • de club moet minimum 1 jaar aangetoonde werking hebben;
 • de club moet minimum 10 actief sportende leden tellen;
 • voor zover mogelijk is de sport toegankelijk voor iedereen.

Procedure

 • de aanvraag gebeurt via de sportsteekkaart die, volledig ingevuld en ondertekend, uiterlijk op de vooraf bepaalde datum wordt bezorgd aan de sportdienst;
 • het niet tijdig binnenbrengen van de aanvraag betekent dat de vereniging geen subsidie wenst te ontvangen;
 • de sportdienst kan haar sportverenigingen uitnodigen voor bespreking en evaluatie van de ingediende sportsteekkaart en de controle van de gegevens;
 • de subsidies zullen door de gemeenteraad, na advies van de sportraad, toegekend worden;
 • iedere vorm van dubbele subsidies vanuit verschillende adviesraden is uitgesloten.

Wat meebrengen

 • ingevuld aanvraagformulier sportsubsidie
 • ingevulde sportsteekkaart

Kostprijs

Het aantal behaalde punten bepaalt het toe te kennen subsidiebedrag.

Uitzonderingen

Uitzonderlijk subsidiefonds

Wanneer door een andere overheid dan de lokale overheid (het lokaal bestuur) een uitzonderlijk subsidiefonds ter beschikking wordt gesteld aan het verenigingsleven, dan zal deze uitzonderlijke subsidie verdeeld worden op basis van de actuele subsidiereglementen.

Met een andere overheid wordt bedoeld de federale, de Vlaamse of de provinciale overheid. Deze uitzonderlijke subsidie is een subsidie die ontstaat naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis of toestand (bijvoorbeeld COVID-19).

Voor wie

Sportverenigingen die vermeld staan op de sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.