Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Die wordt de 'sociale maximumprijs' of het 'sociaal tarief' genoemd. Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een 'beschermde klant' of 'beschermde afnemer',

Het sociaal tarief

 • wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen
 • is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Wie beschermde afnemer of klant is, heeft ook nog recht op andere voordelen en premies.

Voorwaarden

Zelf online checken

Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kunt u zelf

De databank krijgt elke 3 maanden een update.

Overzicht

Onderstaande voorwaarden zijn een opsomming van categorieën die van toepassing zijn voor het Vlaamse gewest om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief.

Om het sociaal tarief te krijgen, moet u of iemand op uw domicilieadres, een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen:

Overzicht van categorieën
CategorieUitkering/tegemoetkomingUitleg
Uitkering van
OCMW
(categorie 1):
LeefloonTegemoetkoming bij onvoldoende inkomen
Financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloonTegemoetkoming bij onvoldoende inkomen
Voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)Zie categorie 3
Voorschot op een tegemoetkoming voor personen met een handicapZie categorie 2A
Uitkering van
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal
Personen met een Handicap

(categorie 2A)
Tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%Tegemoetkoming na een beroepsziekte of een arbeidsongeval met blijvende letsels waarvan de graad werd vastgesteld op 65%.
Inkomensvervangende tegemoetkomingTegemoetkoming voor personen die omwille van hun handicap niet kunnen werken of een verminderd verdienvermogen hebben.
IntegratietegemoetkomingTegemoetkoming die bedoeld is als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven (‘integratie’).
Tegemoetkoming voor hulp van derdenTegemoetkoming voor wie arbeidsongeschikt is en voor zijn dagelijkse activiteiten hulp nodig heeft van derden.
Uitkering van
Zorgkas
(categorie 2B)
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB of ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)Tegemoetkoming voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen
Uitkering van
Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie)
(categorie 2C)
Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (voor 2019: ‘verhoogde kinderbijslag’)Toeslag op het Groeipakket voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
Uitkering van
Federale Pensioendienst
(categorie 3)
Inkomensgarantie voor ouderen of IGO (vroeger ‘gewaarborgd inkomen voor bejaarden’)Tegemoetkoming bij een laag pensioen
Tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)Zie categorie 2A
Tegemoetkoming voor hulp van derdenZie categorie 2A
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB of ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)Zie categorie 2B
Bewoners sosciale huisvesting (categorie 4)
CategorieWie?Voorwaarde?
Bewoners van sociale huisvesting
(categorie 4)

Huurders of eigenaars in gebouwen van:

 • woonmaatschappijen (sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren)
 • het Vlaams Woningfonds
 • het OCMW
Bij appartementen:
een verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie

 

Tijdelijk recht op sociaal tarief (categorie 5)

 • Van februari 2021 tot eind juni 2023 hebben personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen ook recht op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit voor eigen gebruik (residentiële afnemer).
  U hebt niet altijd automatisch recht op een verhoogde tegemoetkoming. In sommige gevallen wordt een verhoogde tegemoetkoming enkel toegekend na aanvraag bij de mutualiteit. Wie denkt recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming maar nog geen aanvraag deed, neemt best contact op met de mutualiteit.
 • Normaal gezien krijgt u van uw energieleverancier automatisch het sociaal tarief.
  Krijgt u het sociaal tarief niet automatisch? Zie ‘Recht op verhoogde tegemoetkoming maar niet automatisch sociaal tarief gekregen voor elektriciteit en aardgas?’
 • Het tijdelijk recht op het sociaal tarief (voor gas en/of elektriciteit) voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen wordt stopgezet vanaf 1 juli 2023.
 • Meer informatie over dit tijdelijk recht, zie: Sociaal tarief voor energie voor personen met een verhoogde tegemoetkoming (FOD Economie).

Procedure

Het sociaal tarief krijgen

Vanaf het moment dat u onder één van de categorieën valt, heeft u automatisch recht op het sociaal tarief. Eén keer om de drie maanden geeft de FOD Economie alle namen van rechthebbenden door aan de energieleveranciers. U hoeft dus geen attest meer aan te leveren aan de leverancier. De mogelijke startdata van het sociaal tarief zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. U moet er rekening mee houden dat u het nieuwe tarief pas op de factuur van de daaropvolgende maand kunt zien.

Voorbeeld: u valt sinds februari onder één van de categorieën. Uw naam wordt in april doorgegeven aan uw leverancier. Uw factuur van mei wordt op basis van het sociaal tarief aangerekend.

Uitzondering: categorie 4:

Bewoners van sociale appartementen met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, krijgen het sociaal tarief niet automatisch. De beheerder van het appartement moet daarvoor de nodige stappen zetten. Vraag na of hij de nodige stappen heeft gezet en het sociaal tarief aan u doorrekent.

Het sociaal tarief verliezen

De FOD controleert slechts 1 keer per jaar of u nog steeds onder 1 van de categorieën valt. Dit is op 31 december. Verloor u uw uitkering of tegemoetkoming in de loop van het jaar, dan hebt u op 1 januari van het daaropvolgende jaar geen recht meer op sociaal tarief.

U wordt automatisch op een variabel contract gezet door de energieleverancier. Het is echter mogelijk om op ieder moment over te stappen naar een voordeliger contract of leverancier. Gebruik hiervoor de V-test.

Wat als sociaal tarief niet automatisch wordt toegekend?

In sommige gevallen is het niet mogelijk om het sociaal tarief automatisch toe te kennen of zijn er soms problemen met de automatische toekenning. In dat geval doet u het volgende:

 1. vraag een papieren attest aan bij de instantie waar u uw uitkering of tegemoetkoming krijgt, zie de veelgestelde vraag ‘Ik heb een attest nodig…’ op deze pagina.
 2. bezorg dit attest aan uw leverancier.

Kostprijs

Bedrag

Op de website van de CREG kunt u de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit raadplegen. De bedragen van het sociaal tarief worden om de 3 maanden aangepast: begin juli, oktober, januari en april.

Het sociaal tarief is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het sociaal tarief komt neer op de prijs die de goedkoopste energie- en/of aardgasleverancier aanbiedt op de commerciële markt. Doorgaans is het sociaal tarief 30% goedkoper dan het gemiddelde tarief.

Er is een

 • tarief voor aardgas
 • tarief voor elektriciteit. Voor elektriciteit bestaat er een sociaal tarief voor het enkelvoudig tarief (dagteller), het tweevoudig tarief (dag- en nachtteller) en het exclusief nachttarief (enkel nachtteller).

Uitzonderingen

Bepaalde tegemoetkomingen geven geen recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas.
Bijvoorbeeld als u:

 • een uitkering van een verzekering ontvangt
 • een pensioen van de openbare sector ontvangt
 • “artikel 60” van het OCMW geniet
 • zich in schuldbemiddeling bevindt

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaats (ander adres dan het domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • bewoners van een appartement op de privémarkt met een gemeenschappelijke energieteller.
 • professionele klanten
 • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen
 • personen die in een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis verblijven
 • personen die in een assistentiewoning verblijven én die geen aparte afrekening voor gas en elektriciteit krijgen.

Contact

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00