Schadevergoeding bij een ramp

Materiële en zekere schade aan lichamelijke roerende of onroerende goederen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, die het rechtstreekse gevolg is van een ramp, geeft recht op een tegemoetkoming.

Voorwaarden

Alleen de volgende schade kan vergoed worden:

 • schade aan de volgende private goederen:
  • constructies;
  • verplaatsbare constructies die voor bewoning gebruikt worden;
  • roerende goederen voor dagelijks of huiselijk gebruik;
  • andere lichamelijke, onroerende of roerende goederen die aangewend worden voor of product zijn van een van de volgende zaken:
   • de beroepsmatige uitbating van een nijverheids-, ambachts-, handels-, tuin- of landbouwonderneming en bosaanplantingen;
   • de uitoefening van elk ander beroep;
   • de activiteit van een openbare instelling, een instelling van openbaar nut of van een vereniging zonder winstoogmerk;
 • schade aan alle roerende en onroerende goederen die tot het openbaar domein behoren, met uitzondering van de goederen van de Vlaamse overheid.

De volgende schade wordt niet vergoed:

 • schade aan schepen en boten als vermeld in artikel 1 en 271 van boek II van het Wetboek van Koophandel;
 • schade aan goederen of delen van goederen met een luxekarakter;
 • louter esthetische schade aan goederen;
 • schade aan goederen die veroorzaakt is door de schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de schadelijder of een derde;
 • schade aan private goederen die verzekerbaar zijn met toepassing van artikel 123 tot en met 132 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, of die vallen onder de toepassing van artikel 1 tot en met 15 van het koninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft, of die verzekerbaar zijn tegen dezelfde risico's op basis van buitenlands recht;
 • schade aan niet-binnengehaalde oogsten en teelten die in principe verzekerd kunnen worden door een brede weersverzekering, met uitzondering van schade aan niet-binnengehaalde oogsten en teelten die niet via een brede weersverzekering verzekerd zijn voor de risico's vorst, storm en rukwinden, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte, gedurende de overgangsperiode, vermeld in artikel 27 van dit decreet.

Personen die door bedrog een grotere tegemoetkoming proberen te krijgen, verliezen het recht op de voormelde tegemoetkoming volledig of gedeeltelijk. De Vlaamse Regering spreekt de vervallenverklaring uit.

Een afschrift van de beslissing van de Vlaamse Regering over een volledige of gedeeltelijke vervallenverklaring wordt met een beveiligde zending naar de schadelijder gestuurd.

Procedure

 • de schadelijder of een gemachtigde dient de aanvraag van een tegemoetkoming in bij de Vlaamse Regering;
 • als de getroffen goederen tot een onverdeeldheid behoren, kan een van de eigenaars in onverdeeldheid de aanvraag indienen namens de mede-eigenaars, die daarvoor volmacht gegeven hebben;
 • de aanvraag van een tegemoetkoming wordt ingediend voor het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt;
 • bij overmacht of goede trouw kunnen aanvragen ingediend worden voor het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin niet langer sprake is van de overmacht of de goede trouw. De termijn kan in alle gevallen niet langer zijn dan een jaar na de maand van de bekendmaking van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad.
 • de Vlaamse Regering onderzoekt de aanvraag van een tegemoetkoming en oordeelt over de ontvankelijkheid ervan. Daarvoor onderzoekt ze al de volgende aspecten
  • of de aanvraag binnen de termijn is ingediend;
  • of de aanvraag volledig en gegrond is;
  • of de aanvraag is ingediend door iemand die recht heeft op de tegemoetkoming;
  • of de gemeente binnen de geografische omschrijving van de erkende ramp valt conform het erkenningsbesluit.
 • schadelijders zijn verplicht alle nuttige stukken voor inzage ter beschikking te houden of op aanvraag te bezorgen;
 • de schade wordt, al dan niet met een bezoek ter plaatse, tegensprekelijk vastgesteld tussen een deskundige die de Vlaamse Regering aanwijst, en de schadelijder of zijn gevolmachtigde;
 • een afschrift van het schadeverslag wordt met een beveiligde zending naar de schadelijder gestuurd;
 • de schadelijder deelt binnen een maand na de maand waarin hij het verslag heeft ontvangen, aan de Vlaamse Regering zijn schriftelijke goedkeuring mee. Als de schadelijder zijn goedkeuring niet binnen die termijn heeft meegedeeld, wordt ervan uitgegaan dat de schadelijder het verslag heeft goedgekeurd;
 • de Vlaamse Regering stuurt de schadelijder met een beveiligde zending een afschrift van de beslissing over de aanvraag en, als dat nodig is, over het uit te betalen bedrag.

De schade wordt geraamd op basis van de normale kosten, op de dag of na afloop van de periode van de ramp, om de getroffen goederen te herstellen of te vervangen, met inbegrip van de overeenstemmende belastingen en rekening houdend met de herbruikbare delen of elementen, en de waarde van de wrakken of het schroot.

De waardevermindering van het goed of sommige elementen ervan, door materiële of economische slijtage vóór de ramp, wordt afgetrokken van de kosten.

Met toepassing van het Europese staatssteunkader ter uitvoering van artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt de Vlaamse Regering de wijze van schatting en berekening van zowel de schade als de tegemoetkoming.

De schadelijder kan in elk geval geen hogere vergoeding ontvangen dan het bedrag dat nodig is om de vernielde of beschadigde goederen onder redelijke voorwaarden weer samen te stellen.

Regelgeving

Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

Voor wie

Een schadelijder heeft recht op een tegemoetkoming als hij op het ogenblik van de schade beschikt over een van de volgende titels op het getroffen goed:

 1. eigenaar;
 2. titularis van een recht van erfpacht of opstal;
 3. huurder of koper van een goed volgens een contract van huurkoop of een contract van verkoop op afbetaling;
 4. uitbater van het geteisterde goed, bij schade aan teelten of oogsten.

Als hij verschillende titels als vermeld in het eerste lid draagt, heeft de persoon, vermeld in het eerste lid, 2°, 3° en 4°, voorrang op de persoon, vermeld in het eerste lid, 1°, bij de toekenning van de voormelde tegemoetkoming.

Externe links

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00