Project- en startsubsidies

Het lokaal bestuur voorziet een toelage voor opstartende jeugdverenigingen en voor de organisatie van een project.

Voorwaarden

Projectsubsidies: onder een project wordt verstaan, elke goed omschreven jeugdwerkactiviteit:

 • met een openbaar karakter;
 • beperkt in tijd en ruimte;
 • met goed omlijnde doelstellingen;
 • in de eerste plaats gericht tot jongeren tussen 6 en 25 jaar van Tielt-Winge en georganiseerd binnen Tielt-Winge;
 • die binnen het jeugdwerk gesitueerd kan worden, maar de specifieke werking van de bestaande jeugdorganisaties overschrijdt.

Startsubsidies: een startend jeugdwerkinitiatief is een startende vereniging die:

 • wil voldoen aan de doelstellingen van het jeugdwerk zoals die opgenomen zijn in het meerjarenplan;
 • nog niet in aanmerking kan komen voor subsidies voor werkingskosten;
 • ten hoogste éénmaal in de loop van de voorbije twee jaren een aanvraag voor startsubsidie heeft ingediend.

De subsidie moet gebruikt worden voor het vermelde doel van het initiatief. Indien niet voldaan wordt aan het vooropgestelde doel kunnen de jeugdraad en het college van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen.

Het lokaal bestuur en de jeugdraad hebben het recht controles te verrichten.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor een project- of startsubsidie moet een aanvraag ingediend worden op de dienst Sport & Jeugd en dit voor 20 februari van het jaar waarin de activiteiten georganiseerd worden. 

De betaling gebeurt als volgt:

 • voor een project: ten laatste drie maanden na goedkeuring en na het indienen van een gedetailleerde staat van inkomsten en uitgaven;
 • voor een startende vereniging: ten laatste drie maanden na de goedkeuring.

Wat meebrengen

De aanvraag voor projectsubsidies moet de volgende gegevens bevatten:

 • aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst sport en jeugd);
 • omschrijving van het project, tijdstip, duur;
 • omschrijving van de doelstellingen van het project;
 • uitvoeringsplan met inbegrip van een financieel plan: overzicht van geplande uitgaven en inkomsten.

 De aanvraag voor startsubsidies moet de volgende gegevens bevatten:

 • aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst Sport & Jeugd);
 • samenstelling van het bestuur, de leiding: naam, geboortedatum en adres van de bestuursleden;
 • doelstellingen of statuten van het jeugdwerkinitiatief;
 • korte beschrijving van de geplande activiteiten (soort, plaats, tijdstip en frequentie).

Voor wie

Jeugdwerkinitiatieven van Tielt-Winge en/of van een groep jongeren hoofdzakelijk wonende te Tielt-Winge, kunnen een subsidie aanvragen voor de realisatie van een project dat voldoet aan de voorwaarden in artikel 3 van het reglement of voor het opstarten van een nieuw jeugdwerkinitiatief.

Contact

Contact

Sport & Jeugd

Nu gesloten
Adres
Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge Sporthal 't Solveld
Tel.
016 63 95 61
sport@tielt-winge.be
Website
tielt-winge.kwandoo.com

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00