Klacht

U kunt als burger een klacht indienen bij de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Elke burger, die een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft bij de behandeling van een klacht, heeft het recht kosteloos een klacht in te dienen en heeft recht op een grondige behandeling van zijn klacht.

Een klacht kan betrekking hebben op een foutief verrichten van een handeling of prestatie, het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze en het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op meldingen. Een melding is een mededeling vanuit het algemeen belang over een gebeurtenis of toestand op het grondgebied van de gemeente bijvoorbeeld putten in de weg, zwerfvuil, onduidelijke verkeerssignalisatie, zwerfkatten, onderhoud aan wegen of openbaar groen. Deze kunnen via een melding (e-loket) ingediend worden.

Voorwaarden

Vooraleer een klacht kan worden behandeld, moet door de klachtencoördinator beoordeeld worden of deze ontvankelijk is.

De klachtenprocedure is niet van toepassing in volgende gevallen:

 • vragen om informatie, suggesties, petities of verzoekschriften in de zin van artikel 304 van het decreet over het lokaal bestuur;
 • een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid: de klacht moet gaan over een specifiek dossier van het lokaal bestuur waarbij de burger individueel en actueel betrokken is;
 • algemene klachten over regelgeving of beleidsvoornemens;
 • een klacht die niet voldoet aan de kenbaarheidsvereiste: de klager moet eerst tot zijn eigen ontevredenheid geprobeerd hebben bij de betrokken dienst verhaal te halen;
 • gebeurtenissen die zich al meer dan drie maanden geleden hebben afgespeeld;
 • klachten waarbij de klager anoniem blijft;
 • klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure;
 • klachten waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien;
 • klachten waarbij het lokaal bestuur geen betrokken partij is;
 • 'kennelijk' ongegronde klachten: wanneer meteen duidelijk is dat er geen fout kan gemaakt zijn door de betrokken dienst;
 • feiten waarover al eerder door dezelfde persoon een klacht is ingediend en die volgens het klachtenreglement werd behandeld, tenzij nieuwe feiten aan het licht komen;
 • klachten kaderend in de regelgeving rond algemeen bestuurlijk toezicht.

Procedure

Een klacht moet ingediend worden in het Nederlands en bij voorkeur schriftelijk via:

 • het e-loket
 • het klachtenformulier: dit kan u downloaden (zie onderaan pagina) of verkrijgen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis
 • e-mail: klachten@tielt-winge.be
 • brief

of mondeling indien u in de onmogelijkheid bent om de klacht schriftelijk in te dienen:

 • in persoon
 • telefonisch

Regelgeving

Gemeenteraad van 20 februari 2020: reglement klachtenbehandeling

Voor wie

Iedereen.

Contact

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00