Proces-verbaal in verband met schade aan teelten

Wanneer een land- of tuinbouwer ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden schade vaststelt aan de teelten van zijn bedrijf, kan deze schade vastgesteld worden door de commissie voor vaststelling van schade aan teelten.

Gevallen waarvoor de vaststellingen van schade van belang zijn:

 • aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing;
 • eventueel voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds.

In geval van vergadering van de commissie tot vaststelling van schade aan teelten, kan het opgestelde proces-verbaal als stavend stuk gebruikt worden voor een eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van een Europese richtlijn.

Voorwaarden

Een proces-verbaal tot vaststelling van schade aan teelten moet aan de volgende voorwaarden voldoen om als geldig beschouwd te worden:

 • de datum van elke vaststelling staat erop geschreven;
 • de oorzaak van de schade is zo duidelijk mogelijk vastgesteld:
  • benaming van het schadelijk feit: regen, droogte, vorst, enzoverder;
  • juiste datum van het schadelijk feit (indien de schade te wijten is aan een aanhoudende gebeurtenis over een langere periode, moeten de maanden waarop die periode betrekking heeft vermeld worden);
 • het is door ten minste drie effectieve of plaatsvervangende leden van de commissie tot vaststelling van schade aan teelten, met uitzondering van de landbouwer getekend;
 • de precieze identificatie van de getroffen teelten moet expliciet in de verklaring;
 • het oppervlak van de totaal teelt en de oppervlak van de schade moet worden opgenomen en;
 • het percentage van de schade moet ook duidelijk worden aangegeven.

Procedure

 • Van elke vaststelling wordt een proces-verbaal opgemaakt dat op eer wordt ondertekend door de aanwezige leden van de commissie. Een exemplaar (kopie) wordt onmiddellijk na de eerste vaststelling toegezonden aan de dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen en naar de Gewestingenieur van de ALV, het origineel wordt bewaard door het lokaal bestuur. Bij de tweede vaststelling wordt het formulier aangevuld met het bij de oogst geraamde opbrengstverlies.
 • Indien het schadelijke feit schade heeft veroorzaakt aan verschillende teelten, die op verschillende tijdstippen worden geoogst, kan de tweede vaststelling op verschillende data plaatsvinden, naargelang de getroffen teelten (verschillende oogstdata).
 • Een kopie van het definitieve document (met originele stempel van het lokaal bestuur) wordt zonder verwijl toegezonden respectievelijk aan de bevoegde Gewestingenieur van de ALV, aan de dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen, aan de geteisterde landbouwer of tuinder en aan de Gouverneur van de provincie. Het origineel exemplaar wordt door het lokaal bestuur in het archief bewaard.
 • De processen-verbaal tot vaststelling van schade aan teelten dienen individueel voor elke geteisterde landbouwer of tuinder worden opgesteld.
 • Wanneer de leden van de commissie geen akkoord kunnen bereiken over de schatting van de oppervlakte van het gehele perceel, van de beschadigde oppervlakte of van het bij de oogst definitieve vastgestelde opbrengstverlies, moet het proces-verbaal in de rubriek “opmerkingen” het gebrek aan akkoord vermelden, als ook de door de leden verdedigde verschillende standpunten met betrekking tot het bestanddeel waarover verschil van mening bestaat.

Het is noodzakelijk de schade twee keer vast te stellen:

 • op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt;
 • bij het oogsten.

De eerste vaststelling is nodig om te bepalen dat de schade te wijten is aan een plaatselijk uitzonderlijk feit en om de aard van de teelten en de betrokken oppervlakten nauwkeurig vast te stellen.

De tweede vaststelling dient om het definitieve verlies te ramen dat na de schade op het betrokken perceel is geleden. In die gevallen waar de omvang van de schade direct kan bepaald worden bij de eerste vaststelling, of waarbij de opbrengsten van contractteelten door leveringsbons kunnen worden aangetoond, dient geen tweede vaststelling te gebeuren en is de eerste vaststelling de enige.

Wat meebrengen

 • aangifte van de schade aan teelten aangevuld met de getroffen perceelnummers zoals ze vermeld worden in de meest recente verzamelaanvraag voor land- en tuinbouwers;
 • luchtfoto van de meest recente verzamelaanvraag voor land- en tuinbouwers;
 • eventueel bewijsstukken ter staving van de schade (foto’s).

Voor wie

De land- of tuinbouwer die gronden, waarop zich schade aan de teelt heeft voorgedaan, bewerkt op het grondgebied van de gemeente Tielt-Winge.

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu open
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00