Privacyverklaring gemeente en OCMW Tielt-Winge

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Als bijlage vindt u terug hoe we daar mee omgaan.

1.    Bescherming van persoonsgegevens
2.    Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
3.    Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
4.    Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5.    Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
6.    Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
7.    Wat zijn uw rechten?
 a.    Recht op intrekken toestemming
 b.    Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8.    Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

Update 28 mei 2019:
Als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door lokaal bestuur Tielt-Winge kan je je voortaan wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Update 20 april 2023:
De privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel (header) vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Contact

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00