Plannenregister

Een plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand, waarin voor het grondgebied van de gemeente ten minste volgende gegevens zijn opgenomen:

  1. De grafische plannen en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, voorkeursbesluiten, projectbesluiten en de plannen van aanleg. Maar ook de niet-vervallen ontwerpen van dergelijke plannen of besluiten.
  2. De aanduiding van de delen van de huidige plannen waarop een voorkooprecht, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, geldt.
  3. De aanduiding van de percelen met een planologische bestemmingswijziging die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een bestemmingswijzigingscompensatie.
  4. De rooilijnplannen.
  5. De onteigeningsplannen.
  6. De aanduiding van de gronden die beschouwd worden als `watergevoelig openruimtegebied'.
  7. De aanduiding van de gronden waarvoor de reservatiestrook is opgeheven.
  8. De beslissing van de gemeenteraad inzake de afwijkingsmogelijkheid van een bijzonder plan van aanleg ouder dan vijftien jaar.

Procedure

Elke gemeente is verplicht om een plannenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te leggen en er uittreksels uit af te leveren.

De overheden die belast zijn met het opmaken van stedenbouwkundige voorschriften, sturen ambtshalve een afschrift van het deel dat betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente, naar het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt uiterlijk binnen vijfenveertig dagen na de voorlopige vaststelling, de definitieve vaststelling, respectievelijk de goedkeuring. De betrokken overheden zijn verantwoordelijk voor de overeenstemming van het meegedeelde afschrift met de stukken die zij in hun bezit hebben.

De gegevens worden geregistreerd binnen een termijn van veertien dagen. Dit is na de beslissing van de gemeenteraad of na de ontvangst van de betrokken informatie. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk dat in het plannenregister alle nodige stukken worden opgenomen.

Kostprijs

Uittreksel vastgoedinformatie: 120 euro

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Voor wie

  • De aanvrager van vastgoedinformatie.
  • Departement Omgeving