Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
 • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
 • omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
 • omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
 • omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning).

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).
 • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online omgevingsloket worden ingediend.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Andere dossiertypes mogen nog op papier worden ingediend.

Opgelet: kleinhandelsvergunningen of natuurvergunningen die deel uitmaken van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moeten via het Omgevingsloket worden aangevraagd. In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Kostprijs

 stedenbouwmilieusocio-economisch
melding6060-
vereenvoudigde procedure60-100 (*)
gewone procedure180500

250 (**)

500 (***)

Gewone procedure met openbaar onderzoek met publicatie1801250-

(*) bij beperkte uitbreidings- of verhuisprojecten voor een bestaande reeds socio-economisch vergunde handelsvestiging
(**) voor een handelsvestiging tussen 400 en 1000 m²
(***) voor een handelsvestiging van meer dan 1000 m²

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij de gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen

Bij twijfel vraagt u best advies bij de afdeling grondgebiedzaken.

Omgevingsvergunningen en woonbeleid

Externe links

Contact

Contact

Milieu

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be