Mobiliteitsplan

Het lokaal mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is. Bijvoorbeeld om een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen langs de gemeentelijke straten en pleinen, schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, enz.

Het mobiliteitsplan vormt voor de gemeente ook een kader waarmee ze haar beleid kan duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking.

Het mobiliteitsplan zal ook verder afgestemd worden met de regionale mobiliteitsplannen binnen de Vervoerregio Leuven.

Procedure

De procedure tot opmaak van een lokaal mobiliteitsplan is beschreven in artikel 21 van het Decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid.

Hieronder geven we een overzicht gegeven van de opeenvolgende te doorlopen stappen.
Het college van burgemeester en schepenen besluit tot het opmaken van een lokaal mobiliteitsplan en treft daartoe de nodige maatregelen. 

In voorkomend geval : het college van burgemeester en schepenen stelt het bijhorend participatietraject vast. Worden geen regels voor de participatie vastgesteld, dan onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het voorlopige ontwerp van lokaal mobiliteitsplan minstens aan een openbaar onderzoek.

Opmaak van het lokaal mobiliteitsplan met begeleiding van de projectstuurgroep, zie art. 13 en 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019.

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van lokaal mobiliteitsplan door het college van burgemeester en schepenen.

Desgevallend, openbaar onderzoek indien geen participatietraject.

In geval van wijzigingen: voorlegging aan de projectstuurgroep, gevolgd door een voorlopige vaststelling van het gewijzigd ontwerp van lokaal mobiliteitsplan door het college van burgemeester en schepenen

Definitieve vaststelling door de gemeenteraad.

Vaststellingsbesluit bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het mobiliteitsplan treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Regelgeving

Decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid.

Contact

Contact

Mobiliteit & Noodplan

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 51
mobiliteit@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00