Meldpunt klokkenluiders

De klokkenluidersregeling beschermt personen die informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende wet- en regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen.

Het Bestuursdecreet van de Vlaamse overheid voorziet een procedure waarbij je inbreuken kan melden en melders bescherming krijgen, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. 

Voorwaarden

Je kan een melding doen over inbreuken die gebaseerd zijn op informatie die je uit je werkomgeving verkreeg. Alle inbreuken op wetgeving die in Tielt-Winge van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding.

Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. Het Bestuursdecreet geeft duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. 

Procedure

Intern meldpunt

Overeenkomstig het Bestuursdecreet is de algemeen directeur het intern meldpunt voor een lokaal bestuur.

U kan de algemeen directeur (Kurt Yskout) bereiken via

- kurt.yskout@tielt-winge.be of 016 63 95 27

- brief: Kurt Yskout, Kruisstraat 2 te 3390 Tielt-Winge

- fysieke ontmoeting: op afspraak

Indien de algemeen directeur zelf betrokken is, hetzij als klokkenluider zelf, hetzij als partij aangehaald door een andere klokkenluider, dan zullen de interne vertrouwenspersonen optreden als (back-up) meldpunt.

Personeelsleden doen bij voorkeur een interne melding als de inbreuk doeltreffend intern kan worden behandeld en de melder van mening is dat er geen risico op represailles bestaat. 

Extern meldpunt

Externen, die in het kader van een werkrelatie met het bestuur een inbreuk vaststellen (bijvoorbeeld sollicitanten, consultants, ...) kunnen alleen een melding van inbreuk maken bij het externe meldkanaal Audit Vlaanderen of bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij het externe meldpunt van Audit Vlaanderen.

Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:

Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel
audit@vlaanderen.be of 02 553 45 55 
Meer info op de website van Audit Vlaanderen.

Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.
Meer info op de website Vlaanderen.be

Wat meebrengenUitzonderingen

Voor burgers zonder werkrelatie met ons lokaal bestuur geldt de gewone klachtenregeling.

Regelgeving

Bestuursdecreet (vlaanderen.be) van 7 december 2018

Gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2023: Invoering klokkenluidersregeling voor het lokaal bestuur Tielt-Winge

Voor wie

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en melden.

Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken, zoals bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten, …

Contact

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00