Machtiging plaatsen constructies ter hoogte van het openbaar domein

Er dient een machtiging aangevraagd te worden voor het uitvoeren van werken ter hoogte van het openbaar domein. Het gaat bijvoorbeeld over het plaatsen van een afspanning of een haag.

Voorwaarden

De constructies dienen op voldoende afstand van het openbaar domein geplaatst worden. Hierbij worden rooilijnplannen (indien beschikbaar) en de Atlas der Buurtwegen in acht genomen.

Procedure

Het ter beschikking gestelde formulier wordt bezorgd.

Ter plaatse wordt nagegaan op basis van het rooilijnplan (indien beschikbaar) of de Atlas der Buurtwegen, hoe de voorgenomen handeling zich verhoudt ten opzichte van het openbaar domein. Op basis van deze toestand wordt bepaald op welke afstand van het openbaar domein deze handeling uitgevoerd kan worden.

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing. De aanvrager wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Wat meebrengen

  • aanvraagformulier machtiging;
  • eventueel plannen, foto’s.

Kostprijs

-

Uitzonderingen

-

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur 2018.

Voor wie

Burger die het voornemen heeft om werken uit te voeren palend aan het openbaar domein.

Contact