Inventaris verwaarloosde woningen en gebouwen

Een verwaarloosd huis of gebouw verstoort het straatbeeld en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid van de gemeente. Bovendien is er een groot tekort aan kwaliteitsvolle, betaalbare woningen en heeft verwaarlozing veel negatieve gevolgen zowel voor de woning (verlies in waarde) als voor de buurt (verloedering).

Het lokaal bestuur wil verwaarlozing aanpakken en inventariseert daarom verwaarloosde woningen en gebouwen. 

Voorwaarden

 • Een pand wordt opgenomen in de inventaris verwaarloosde woningen en gebouwen als het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijsten, dakgoten of glas.
 • De ernstige zichtbare en storende gebreken worden vastgesteld in een technisch verslag (bijgevoegd als bijlage bij het reglement).
 • Een pand vertoont ernstige zichtbare gebreken of tekenen van verval als het volgens dit technisch verslag een eindscore behaalt van minstens 12 punten, waarbij een gebrek of teken van verval van categorie I geldt voor 1 punt, van categorie II voor 3 punten, van categorie III voor 9 punten en van categorie IV voor 12 punten.

Procedure

Vaststelling verwaarlozing

 • de vaststelling van verwaarlozing gebeurt door de gemeentelijke woningcontroleurs van het intergemeentelijk woonproject Hartje Hageland aangesteld door het lokaal bestuur Tielt-Winge;
 • de vaststelling van verwaarlozing gebeurt vanop het openbare domein. Het pand wordt beoordeeld aan de hand van een checklist zoals verweerd buitenschrijnwerk, glasbreuk, scheuren in gevels, afhangende goten;
 • Hartje Hageland stelt de verwaarlozing officieel vast in een administratieve akte. Deze akte wordt via aangetekende brief bezorgd aan alle houders van zakelijk recht. Dit zijn de personen met één van de volgende zakelijke rechten op het pand:
  • volle eigendom
  • recht van opstal
  • erfpacht
  • vruchtgebruik

Bezwaar tegen opname in de inventaris verwaarloosde woningen en gebouwen:

 • u kan de opname in de inventaris verwaarloosde woningen en gebouwen betwisten door een bezwaar aan te tekenen. U doet dit door een aangetekend schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen en dit binnen de 30 dagen na de betekening van de administratieve akte;
 • het college van burgemeester en schepenen heeft 90 dagen de tijd om het bezwaar te behandelen en om een beslissing te nemen;
 • u wordt vervolgens in kennis gesteld van deze beslissing via een aangetekend schrijven. Indien er binnen deze termijn geen uitspraak is, dan wordt het bezwaar te zijn ingewilligd en wordt de procedure stopgezet.

Indien u geen bezwaar hebt ingediend, of het bezwaar wordt niet ingewilligd, dan wordt het pand opgenomen in de inventaris verwaarloosde woningen en gebouwen dit vanaf de datum die vermeld wordt op de administratieve akte.

Gevolgen opname in de inventaris verwaarloosde woningen en gebouwen

Als eigenaar van een verwaarloosde woning of gebouw is het de bedoeling dat u uw woning zo snel mogelijk weer in orde brengt en sancties vermijdt:

 • als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, zal u als eigenaar een belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder u een vrijstelling heeft toegekend;
 • zolang de woning op de inventaris staat, rust er ook een recht van voorkoop op;
 • onder bepaalde voorwaarden kan er een sociaal beheersrecht op uw woning worden ingesteld.

De lijst verwaarloosde woningen en gebouwen kan enkel aangevraagd worden via de procedure openbaarheid van bestuur, bij voorkeur doet u deze aanvraag via het e-loket.

Regelgeving

Voor wie

Eigenaars van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Contact

Adres
Tiensesteenweg 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 79 15 10
info@hartjehageland.be
Website
www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00