Hergebruik van overheidsinformatie

U wenst bestuursdocumenten van het lokaal bestuur te hergebruiken voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor deze documenten zijn geproduceerd.

Het lokaal bestuur staat het hergebruik van de bestuursdocumenten die ze bezit en waarop ze de nodige rechten heeft toe, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de principes en bepalingen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Procedure

Uw aanvraag tot hergebruik van overheidsinformatie bevat de volgende informatie:

  • de voor- en achternaam van de aanvrager;
  • het adres van de aanvrager;
  • de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren;
  • een beschrijving van het beoogde hergebruik;
  • de vorm waarin het bestuursdocument bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Het lokaal bestuur dat uw aanvraag tot hergebruik ontvangt voor een bestuursdocument dat ze in haar bezit heeft, behandelt deze aanvraag en gaat na of het gevraagde bestuursdocument ter beschikking mag worden gesteld volgens de bepalingen van het Bestuursdecreet.

In geval van hergebruik stelt de overheidsinstantie de bestuursdocumenten zo veel mogelijk via elektronische weg beschikbaar in de al bestaande formaten of talen en, als dat mogelijk en passend is, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met de metagegevens ervan. Zowel het formaat als de metagegevens voldoen zo veel mogelijk aan formele open standaarden.

Als het lokaal bestuur uw aanvraag tot hergebruik afwijst, deelt ze de aanvrager de gronden voor de afwijzing van het verzoek mee. Als de overheidsinstantie niet de nodige rechten heeft om hergebruik toe te staan, verwijst ze in haar beslissing naar de natuurlijke of rechtspersoon bij wie de intellectuele eigendomsrechten berusten, als die bekend is, of naar de licentiegever van wie de overheidsinstantie de gevraagde bestuursdocumenten heeft verkregen.

De overige modaliteiten van de aanvraagprocedure worden verder geregeld door het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

De beroepsprocedure wordt eveneens geregeld door het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Voor wie

Voor iedereen.

Contact

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00