GeCoRo

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Ze verstrekt ook advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Op vraag van de gemeente of uit eigen beweging kan de Gecoro eveneens advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening.

De vergaderingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening zijn niet opengesteld voor publiek.