Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart is de verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government. Ze kunnen ook documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De procedure voor een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot voor een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeentebestuur. Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen, die u nodig heeft om de kaart te activeren. Dan kan u de elektronische vreemdelingenkaart ophalen.

Wat meebrengen

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode

Bedrag

Zie retributiereglement.

Regelgeving

 • Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Voor wie

EU-burgers en niet-EU-burgers

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00