Bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn zet het sociaal beleid op langere termijn uit. Op basis van de bestaande en te verwachten noden van het sociaal landschap van Tielt-Winge worden beslissingen genomen over het beheer van de diensten van het OCMW.
 

Bevoegdheden: 

 • het vaststellen van andere reglementen dan die over personeelsaangelegenheden;
 • het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
 • het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen, of het aanwijzen van leden van de rechtspersonen en de besluiten om deel te nemen in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;
 • het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten;
 • het goedkeuren van het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem;
 • het vaststellen van wat onder het begrip `dagelijks bestuur' moet worden verstaan;
 • het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij:
  • de opdracht past binnen het begrip `dagelijks bestuur' waarvoor het vast bureau bevoegd is;
  • de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die overheidsopdracht nominatief aan het vast bureau heeft toevertrouwd;
 • de daden van beschikking over onroerende goederen;
 • het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.