Bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert, moet in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Deze pas is 5 jaar geldig en is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Voorwaarden

 • Rijbewijs met medische keuring
 • Beschikken over een minimale kennis van het Nederlands

Als houder van een bestuurderspas bent u verplicht om volgende zaken aan de gemeente te melden via aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging:

 • Elke wijziging in domicilie, binnen de 10 dagen nadat de situatie zich voordoet.
 • Elke veroordeling, binnen de 10 dagen na het voorval.
 • Elk verlies van rijbewijs met medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen de 24 uur na het voorval.

Procedure

U moet uw bestuurderspas zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen zich wenden tot een Vlaamse gemeente naar keuze. Een aanvraag kan alleen nog op papier ingediend worden wanneer inloggen in de Centaurus 2020 databank niet lukt.

De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van twintig dagen na indien van een volledig aanvraagdossier. Een eventuele weigering wordt gemotiveerd.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een bestuurderspas zal u volgende documenten moeten opladen in de Centaurus 2020 databank:

 • Kopie van identiteitskaart van de bestuurder (kopie van beide zijden).
 • Kopie van geldig rijbewijs met geldige medische keuring.
 • Uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 (hoogstens 3 maanden oud). Dit moet jaarlijks aangeleverd worden.
 • Bewijs dat u beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet behaald werd) van het Europees Referentiekader voor Talen (hiervoor volstaat een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs of het resultaat van een taaltest).
 • Wanneer u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • Wanneer u een buitenlands staatsburger bent, een bewijs dat u toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België;
 • Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, bezorgt elke bestuurder uit eigen beweging aan de administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 28, dat minder dan drie maanden oud is.

Dit kan ook door middel van een beveiligde zending.

Kostprijs

23,43 euro, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor wie

Elke chauffeur die personenvervoer uitvoert.