Bevoegdheden gemeenteraad

De bevoegdheden van de gemeenteraad worden vastgelegd in het Gemeentedecreet van 6 juli 2005 en de Nieuwe Gemeentewet (art.42 en art.43 Gemeentedecreet; art.119, 119bis, 119ter, 121 en 135 §2 Nieuwe Gemeentewet).

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en beschikt over de volheid van bevoegdheid. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad alle bevoegdheden heeft die niet uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen of aan de burgemeester werden toevertrouwd. Los van het Gemeentedecreet kunnen andere decretale of wettelijke bepalingen bepaalde bevoegdheden wel aan het college van burgemeester of schepenen of de burgemeester opdragen. Er moet dus steeds een aanwijsbare rechtsgrond zijn.

De gemeenteraad stelt ook de gemeentelijke reglementen vast: bijvoorbeeld politieverordeningen, belasting- en retributiereglementen, subsidiereglementen, interne reglementen zoals het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad, etc. Bij het opstellen van politieverordeningen moet de gemeenteraad rekening houden met de niet opgeheven artikelen 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt (bv. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

Delegatie mogelijk
Behalve de uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheden in wetten en decreten, kan de raad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

Delegatie niet mogelijk
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:

 • de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden in titel II, hoofdstuk I, afdelingen I en II van het Gemeentedecreet (over de organisatie en de werking van de gemeenteraad);
 • het vaststellen van gemeentelijke reglementen en bepalen van straffen en administratieve sancties op de overtreding van die reglementen;
 • het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen en de jaarrekeningen;
 • het vaststellen van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling ;
 • het oprichten van extern verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
 • het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten bedoeld in de artikelen;
 • het aanstellen en ontslaan van de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder, en ook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van deze personeelsleden;
 • het goedkeuren van het interne-controlesysteem;
 • het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur (budgethouderschap);
 • het vaststellen van welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur;
 • het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve indien de opdracht nominatief in het vastgelegde budget is opgenomen en onverminderd de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen inzake opdrachten van dagelijks bestuur;
 • het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende van onroerende goederen voor zover de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;
 • het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten;
 • het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
 • het vaststellen van de gemeentebelastingen en retributies;
 • het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling.

Meer informatie kan u vinden op de website: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/gemeente/de-gemeenteraad

Contact

Contact

Onthaal

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Contact

Secretariaat

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00