Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang

U krijgt een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier.

Voorwaarden

 • uw kind moet jonger zijn dan 12 jaar of jonger dan 18 jaar, als het kind een zware handicap heeft;
 • de instelling of opvangvoorziening is rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door een openbaar bestuur.

U moet:

 • uw kind fiscaal ten laste hebben;
 • beroepsinkomsten hebben;
 • kosten van opvang aan welbepaalde instellingen of personen betaald hebben;
 • schriftelijk bewijs leveren van de opvang en het betaalde bedrag.

Procedure

Om de kosten te kunnen aftrekken moet u als ouder over bewijzen beschikken. Vraag hiervoor een attest aan de initatiefnemers. Initiatiefnemers van kinderopang vinden meer informatie over het afleveren van attesten op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Wat meebrengen

U hoeft niets mee te brengen.

Het softwareprogramma d-care waarmee gewerkt wordt in de groepsopvang Elfenhuisje bekijkt of u aan de opgelegde voorwaarden voldoet en bezorgt dan het juiste attest.

Kind en Gezin levert hiervoor een document af aan het kinderdagverblijf.

Kostprijs

U mag alle opvangkosten inbrengen, tot maximaal 14 euro per dag en per kind.Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven. Alleenstaande ouders krijgen maximaal 75% van hun uitgaven afhankelijk van hun inkomen.

Hebt u een kind dat jonger is dan 3 jaar, dan zult u bij het invullen van uw belastingbrief een keuze moeten maken:

 • ofwel kiest u voor een verhoging van de belastingvrije som. Dit bedrag wordt jaarlijks bepaald door het FOD Financiën;
 • ofwel kiest u ervoor om de uitgaven in te brengen voor de opvang van uw kind.

U ontvangt van de opvangdienst een fiscaal attest voor de uitgaven die u maakte voor de kinderopvang. 

Regelgeving

Artikel 145/35 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). In dit artikel vindt u alle voorwaarden waaronder de belastingvermindering kan worden toegekend.

Voor wie

 • kinderen die ten uwer laste zijn of voor wie de helft van het belastingsvoordeel aan u moet worden toegekend(co-ouderschap);
 • u moet beroepsinkomsten hebben;
 • kinderen vanaf 0 jaar tot ze naar de kleuterschool gaan;
 • de kosten moeten aan het kinderdagverblijf betaald zijn.

Contact

Adres
Glabbeeksesteenweg 13 A , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 22 78
elfenhuisje@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 18:30
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00

De groepsopvang is geopend van maandag tot vrijdag van 7 tot 18.30 uur.

De openingsuren hieronder zijn die van de administratie.