Belasting op vaste reclame zichtbaar van op de openbare weg

Als u aanplakborden plaatst die zichtbaar zijn voor het publiek van op de openbare weg, moet u hiervoor een belasting betalen.

Onder aanplakborden verstaan we elke constructie in eender welk materiaal geplaatst langs de openbare weg, of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht, met inbegrip van muren en omheiningen.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. Het lokaal bestuur zal jaarlijks een aangifteformulier toesturen aan alle gekende belastingplichtigen met de vraag het ingevulde en ondertekende formulier voor 1 april van het aanslagjaar terug te bezorgen op volgend adres: lokaal bestuur Tielt-Winge, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.

Indien de belastingplichtige geen aangifteformulier zou ontvangen, dient hij de aangifte op eigen initiatief te doen. De aangifte is jaarlijks en geeft de toestand weer zoals deze zich voordoet op 1 maart van het aanslagjaar.

Bij gebrek aan aangifte voor 1 april, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd op basis van de door de gemeente gekende gegevens.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 15 euro per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter nuttige oppervlakte van het bord.

De nuttige oppervlakte is de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting. Voor de muren is evenwel alleen dat gedeelte van de muur belastbaar dat werkelijk voor reclame wordt gebruikt.

Een ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een administratieve boete van 100 euro.

Uitzonderingen

Van de belasting wordt vrijgesteld:

  • de borden bestemd voor het aanbrengen van aanplakbrieven die onderworpen zijn aan de reglementaire aanplakkingsrechten ten voordele van de concessionaris van de openbare aanplakdienst;
  • de publiciteitsborden die uitsluitend gebruikt worden op een bepaalde plaats om aan het publiek de handel of nijverheid te doen kennen die daar uitgebaat wordt, de merken van de producten die daar verkocht of vervaardigd worden, het beroep dat er uitgeoefend wordt en, in het algemeen de activiteiten die er plaats hebben;
  • de borden welke uitsluitend voorbehouden zijn voor een openbare dienst of voor een werk of organisme zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke, letterkundige, wetenschappelijke aard of openbaar nut;
  • de reclameborden opgesteld langs de rand van sportvelden voor zover de afbeeldingen en tekst gericht zijn naar het speelveld en niet hoger reiken dat 1,5 meter gemeten vanaf de grond.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door in eerste instantie de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over het recht om gebruik te maken van het aanplakbord en, in bijkomende orde, als de gebruiker onbekend is, de eigenaar van de grond of van de muur waarop het bord zich bevindt.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 35
fin@tielt-winge.be
Ondernemingsnummer
0216.769.660

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00