Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Met de belasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan. De belasting is gericht op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen of gebouwen. In de gemeente Tielt-Winge wordt deze belasting rechtstreeks geheven door het lokaal bestuur.

De ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde gebouwen komen terecht in een inventaris die opgemaakt en beheerd wordt door Wonen in Vlaanderen.

Voorwaarden

De belasting is verschuldigd als het gebouw of de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen.

Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris (beheerd door Wonen in Vlaanderen) blijft de belasting, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.

De belastingplichtige is elke persoon die op het ogenblik van het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname van het pand in de inventaris (of een verjaringsdatum ervan) houder is van één van volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom;
 • het recht van opstal of van erfpacht;
 • het vruchtgebruik.

In bepaalde gevallen kan u van de belasting worden vrijgesteld:

 • wanneer er geen bouwvergunning meer wordt afgeleverd omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid;
 • wanneer het pand getroffen werd door een ramp;
 • bij het uitvoeren van renovatiewerken, al dan niet met een omgevingsvergunning;
 • wanneer u als eigenaar de geïnventariseerde woning bewoont.

Voor deze en andere vrijstellingsmogelijkheden verwijzen we u naar het geldende belastingreglement.

Niet akkoord met het aanslagbiljet?

 • u kan tot 3 maanden na het ontvangen van uw aanslagbiljet een bezwaar indienen;
 • u richt het bezwaar aan het college van burgemeester en schepenen via een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs;
 • als u gehoord wilt worden over het bezwaar, vermeldt u dit uitdrukkelijk in het bezwaarschrift. De hoorzitting gaat vooraf aan de (definitieve) beslissing;
 • het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing en brengt u schriftelijk op de hoogte.

Procedure

 • In het laatste kwartaal dat voorafgaat aan elke verjaardag van inventarisatie stuurt de inventarisbeheerder en/of het lokaal bestuur, dienst Hartje Hageland, een brief aan de betrokkenen met daarin:
  • of het pand nog in de inventaris staat;
  • de gevolgen van de verjaardag van de inventarisatie;
  • de mogelijkheid tot schrapping;
  • de mogelijkheid tot aanvraag van een vrijstelling.
 • Wanneer een belasting verschuldigd is en er geen vrijstelling is toegekend, zal een aanslagbiljet worden verstuurd door het lokaal bestuur.
 • Bij verkoop van de belaste woning moet de notaris of één van de partijen, een door beide partijen ondertekend formulier indienen. Dat formulier moet uiterlijk 7 dagen na de overdracht van het zakelijk recht aan de inventarisbeheerder Wonen in Vlaanderen bezorgd worden. Wordt deze procedure niet gevolgd, dan blijft de verkoper als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting na de overdracht van het zakelijk recht dat ontstaat.

Kostprijs

Na de eerste 12 maanden van inventarisatie bedraagt de belasting 3 480 euro. De belasting kan oplopen tot maximum 6 450 euro naargelang het aantal jaren dat de woning op de inventaris staat. Het maximum wordt bereikt na 4 jaar inventarisatie.

Voor wie

Eigenaars van een ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning in Tielt-Winge.

Contact

Adres
Tiensesteenweg 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 79 15 10
info@hartjehageland.be
Website
www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00