Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Als een pand twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandregister, heft de gemeente een leegstandbelasting.

Procedure

Elk jaar op de vervaldag van de aktedatum (vermeld op het schrijven dat u ontving bij de inventarisatie) wordt u belastingplichtig, tenzij u een vrijstelling bekomen hebt of het pand geschrapt is uit het leegstandregister.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een vrijstelling te bekomen (bijvoorbeeld als u grondig renoveert, als u pas eigenaar geworden bent).

Om eigenaars te ondersteunen stuurt Hartje Hageland elk jaar kort na de vervaldag van de aktedatum een aanvraagformulier om een vrijstelling op de leegstandbelasting aan te vragen.

Eigenaars kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen door het aanvraagformulier in te vullen en met de nodige bewijsstukken terug te sturen.

Uw aanvraag zal daaropvolgend door het college van burgemeester en schepenen behandeld worden. Nadien krijgt u een brief met de beslissing van het college.

Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, bent u voor een bepaalde periode (staat vermeld in de beslissing) vrijgesteld van de leegstandbelasting.

Als uw aanvraag niet wordt weerhouden, dan blijft de leegstandbelasting verschuldigd en zal u een aanslagbiljet ontvangen.

Het aanslagbiljet van de leegstandbelasting zal u soms niet meteen ontvangen nadat u belastingplichtig wordt. De gemeente heeft de tijd tot 30 juni van het jaar volgend op het jaar dat de belasting verschuldigd wordt, om het aan u te versturen.

Niet akkoord met het aanslagbiljet?
U kan tot 3 maanden na het ontvangen van uw aanslagbiljet een bezwaar indienen. Dit bezwaar moet gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen en moet u altijd indienen met een aangetekend schrijven of leveren tegen een afgiftebewijs. Als u gehoord wil worden over het bezwaar, dan vermeldt u dit best uitdrukkelijk in uw bezwaarschrift.

Het college van burgemeester en schepenen zal over uw bezwaar een beslissing nemen. Als u gehoord wil worden, dan zal de hoorzitting voorafgaan aan de (definitieve) beslissing. U wordt daarna van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht.

Kostprijs

De leegstandbelasting wordt berekend vertrekkend vanuit een vast bedrag van 990 euro. Het juiste bedrag wordt elk jaar berekend aan de hand van een formule waarin bepaalde indexen opgenomen worden.

Voor de gemeente Tielt-Winge stijgt de leegstandbelasting ook naargelang het aantal jaren dat een pand opgenomen is in het leegstandregister. Het maximum van de leegstandbelasting wordt bereikt nadat een pand 4 opeenvolgende jaren opgenomen is in dit register.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing 21 november 2019 - belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

Voor wie

Eigenaars van een in Tielt-Winge gelegen pand dat minstens 12 maanden is opgenomen in het leegstandregister.

Contact

Adres
Tiensesteenweg 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 79 15 10
info@hartjehageland.be
Website
https://www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 15:00