Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Als een pand twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandregister, heft de gemeente een leegstandbelasting.

Procedure

  • Elk jaar op de vervaldag van de aktedatum (vermeld op het schrijven dat u ontving bij de inventarisatie) wordt u belastingplichtig, tenzij u een vrijstelling bekomen hebt of het pand geschrapt is uit het leegstandregister.
  • Er zijn verschillende mogelijkheden om een vrijstelling te bekomen (bijvoorbeeld als u grondig renoveert, als u pas eigenaar geworden bent).
  • Om eigenaars te ondersteunen stuurt Hartje Hageland elk jaar kort na de vervaldag van de aktedatum een aanvraagformulier om een vrijstelling op de leegstandbelasting aan te vragen.
  • Eigenaars kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen door het aanvraagformulier in te vullen en met de nodige bewijsstukken terug te sturen.
  • Uw aanvraag zal daaropvolgend door het college van burgemeester en schepenen behandeld worden. Nadien krijgt u een brief met de beslissing van het college.
  • Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, bent u voor een bepaalde periode (staat vermeld in de beslissing) vrijgesteld van de leegstandbelasting.
  • Als uw aanvraag niet wordt weerhouden, dan blijft de leegstandbelasting verschuldigd en zal u een aanslagbiljet ontvangen.
  • Het aanslagbiljet van de leegstandbelasting zal u soms niet meteen ontvangen nadat u belastingplichtig wordt. De gemeente heeft de tijd tot 30 juni van het jaar volgend op het jaar dat de belasting verschuldigd wordt, om het aan u te versturen.

Niet akkoord met het aanslagbiljet?
U kan tot 3 maanden na het ontvangen van uw aanslagbiljet een bezwaar indienen. Dit bezwaar moet gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen en moet u altijd indienen met een aangetekend schrijven of leveren tegen een afgiftebewijs. Als u gehoord wil worden over het bezwaar, dan vermeldt u dit best uitdrukkelijk in uw bezwaarschrift.

Het college van burgemeester en schepenen zal over uw bezwaar een beslissing nemen. Als u gehoord wil worden, dan zal de hoorzitting voorafgaan aan de (definitieve) beslissing. U wordt daarna van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht.

Kostprijs

  • De leegstandbelasting wordt berekend vertrekkend vanuit een vast bedrag van 990 euro. Het juiste bedrag wordt elk jaar berekend aan de hand van een formule waarin bepaalde indexen opgenomen worden.
  • Voor de gemeente Tielt-Winge stijgt de leegstandbelasting ook naargelang het aantal jaren dat een pand opgenomen is in het leegstandregister. Het maximum van de leegstandbelasting wordt bereikt nadat een pand 4 opeenvolgende jaren opgenomen is in dit register.

Voor wie

Eigenaars van een in Tielt-Winge gelegen pand dat minstens 12 maanden is opgenomen in het leegstandregister.

Contact

Adres
Tiensesteenweg 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 79 15 10
info@hartjehageland.be
Website
www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00