Belasting op handelsruimte

Via deze belasting wordt er een bijdrage gevraagd van handelsbedrijven gevestigd in winkelcentra gelegen op het grondgebied van de gemeente Tielt-Winge. De aanwezigheid van dergelijke bedrijven zorgt voor een zwaardere impact op de gemeentelijke uitgaven voor dienstverlening, infrastructuur, handhaving van de openbare orde en de verkeersveiligheid.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. Het lokaal bestuur zal jaarlijks een aangifteformulier toesturen aan alle gekende belastingplichtigen met de vraag het ingevulde en ondertekende formulier voor 1 april van het aanslagjaar terug te bezorgen op volgend adres: lokaal bestuurTielt-Winge, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.

Indien de belastingplichtige geen aangifteformulier zou ontvangen, dient hij de aangifte op eigen initiatief te doen.

Bij gebrek aan aangifte voor 1 april, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd op basis van de door de gemeente gekende gegevens.

Kostprijs

De belasting wordt, ongeacht de kadastrale indeling, vastgesteld op basis van de benutte oppervlakte:

  • voor handelsruimten van niet méér dan 300 m²: 155 euro;
  • voor handelsruimten van méér dan 300 m²: 155 euro verhoogd met 2,70 euro per m² op de m²s > 300 m²;
  • de gedeelten van minder dan 0,5 m² worden niet meegerekend. De gedeelten van 0,5 m² of meer worden voor een volle m² aangerekend.

Voor de belastbare oppervlakte dienst men zowel de lokalen of terreinen waar goederen te koop worden aangeboden en/of gestockeerd of diensten worden verleend aan het publiek of die daartoe bestemd zijn, exclusief parking en braakliggend terrein, in m² door te geven.

Voor een vestiging die bestaat uit verschillende verdiepingen, dient de som van elke verdieping, die in aanmerking komt voor de heffing van de belasting, te worden gemaakt.

Een ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een administratieve boete van 500 euro.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de uitbater is van de handelsruimte. Wordt beschouwd als uitbater de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam de inkomsten van de in de desbetreffende ruimte uitgeoefende activiteit, als hoofdberoep of als bijberoep, belastbaar is in de inkomstenbelastingen, met inbegrip van de vennootschappen in vereffening waarvan de activiteiten beperkt zijn tot de vereffeningsverrichtingen.

Wanneer in de loop van het aanslagjaar op dezelfde locatie een nieuwe handelsruimte wordt geopend, is er geen belasting verschuldigd door de nieuwe uitbater voor het resterende deel van dat jaar. Wanneer er op 1 januari van het aanslagjaar geen uitbater is, of er is een periode van leegstand tussen 2 uitbaters, is de belasting verschuldigd door de eigenaar van de handelsruimte.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 35
fin@tielt-winge.be
Ondernemingsnummer
0216.769.660

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00