Beheersplan beschermde dorpsgezichten

Om de beheersdoelstellingen te verwezenlijken, kan voor onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen door de zakelijkrechthouder of de gebruiker een beheersplan worden opgesteld. Het beheersplan beoogt een betekenisvolle meerwaarde voor het onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap of voor een zelfstandig onderdeel ervan.

Voorwaarden

Het beheersplan bevat ten minste de volgende elementen:

 1. de identificatie en het kadasterplan met de afbakening van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap of het zelfstandig onderdeel ervan, waarvoor het beheersplan wordt opgesteld;
 2. een historische nota, die op basis van geschreven of iconografische bronnen en van archeologische of natuurwetenschappelijke bevindingen of sporen een helder inzicht geeft in de totstandkoming en ontwikkeling van de afgebakende locatie tot de huidige toestand;
 3. een inventarisatie van de erfgoedelementen binnen de afbakening en een toestandsrapport. De huidige toestand wordt geïllustreerd met recente plannen en foto's die een duidelijk beeld geven van de afgebakende locatie;
 4. de situering en de beschrijving van de erfgoedwaarden en de juridische toestand van de afgebakende locatie, waarop het beheersplan betrekking heeft;
 5. een onderbouwde visie, gebaseerd op de elementen vermeld in punt 1 tot en met 4, op het beheer van de afgebakende locatie en de beheersdoelstellingen die eruit voortvloeien. Als de afgebakende locatie naast een beschermd stads- en dorpsgezicht, beschermd cultuurhistorisch landschap, erfgoedlandschap of een beschermde archeologische site ook afzonderlijk beschermde monumenten omvat en als het beheer daarvan impact heeft op het grotere beschermde geheel, dan moet het beheersplan ook een visie op het beheer van die beschermde monumenten bevatten;
 6. de opsomming en verantwoording van de concrete richtlijnen, eenmalige en terugkerende maatregelen en werkzaamheden die nodig zijn om de beoogde beheersdoelstellingen te bereiken;
 7. een voorstel over hoe gerapporteerd wordt over de uitvoering van de richtlijnen, de maatregelen en de werkzaamheden, vermeld in punt 6 en over de realisatie van de beheersdoelstellingen, vermeld in punt 5. Het voorstel houdt rekening met de rapportageverplichting, vermeld in artikel 8.1.8 van het Onroerenderfgoeddecreet;
 8. in voorkomend geval een identificatie van het ZEN-erfgoed;
 9. in voorkomend geval een opsomming van de handelingen aan of in beschermde goederen die vrijgesteld zijn van toelating of melding;
 10. als het beheersplan betrekking heeft op verschillende zakelijkrechthouders of gebruikers, een overzicht van hoe de participatie en communicatie over de opmaak van het beheersplan is verlopen.

Procedure

 • Een beheersplan wordt schriftelijk ingediend bij het agentschap. Bij de indiening van het beheersplan worden de volgende gegevens of bijlagen gevoegd:
  • de identificatiegegevens van de zakelijkrechthouder en, in voorkomend geval, van de gebruiker of de gevolmachtigde;
  • als het beheersplan wordt ingediend door een gevolmachtigde, een geschreven volmacht;
  • als het beheersplan wordt ingediend door een gebruiker, het schriftelijk akkoord van de zakelijkrechthouders.
 • Als er binnen de afbakening, vermeld in artikel 8.1.4, § 1, eerste lid, 1° van het Onroerenderfgoeddecreet, zones voorkomen met habitats die beschermd zijn met toepassing van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of als het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap geheel of gedeeltelijk ligt in het Vlaams Ecologisch Netwerk of een speciale beschermingszone met toepassing van het voormelde decreet, vraagt het agentschap voorafgaand aan de beslissing over de goedkeuring van het beheersplan een advies aan het Agentschap voor Natuur en Bos over de voorgestelde beheersdoelstellingen en de richtlijnen, de maatregelen en de werkzaamheden. Dat advies wordt verleend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesaanvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.
 • Het agentschap beslist over de goedkeuring van het beheersplan binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag van ontvangst van het beheersplan. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
 • Het agentschap kan in de beslissing tot goedkeuring voorwaarden opleggen voor de uitvoering en de opvolging van het beheersplan. Het agentschap kan in de beslissing tot goedkeuring het onroerend erfgoed of een zelfstandig onderdeel ervan erkennen als ZEN-erfgoed.
 • Als het beheersplan een opsomming bevat van werken die vrijgesteld zijn van een melding of een toelating, een identificatie van ZEN-erfgoed of een ontwikkelingstraject tot open erfgoed, wordt ook de beslissing daarover meegedeeld.
 • Als het beheersplan onvolledig is bevonden, of het duurzame behoud en beheer van erfgoedwaarden onvoldoende garandeert, meldt het agentschap om welke redenen en in welke zin het beheersplan moet worden aangepast om voor goedkeuring in aanmerking te komen.
 • Een aangepast beheersplan kan ingediend worden bij het agentschap binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de melding vermeld in paragraaf 2, vierde lid. Het aangepaste beheersplan moet tegemoet komen aan de voorgestelde wijzigingen, vermeld in paragraaf 2, vierde lid. Het beheersplan kan bovendien alleen worden aangepast met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen.
 • Als het aangepaste beheersplan tegemoetkomt aan de voorgestelde wijzigingen, vermeld in paragraaf 2, vierde lid, beslist het agentschap tot de goedkeuring van het beheersplan. Als het aangepaste beheersplan niet tegemoet komt aan de voorgestelde wijzigingen, vermeld in paragraaf 2, vierde lid, of als er binnen de termijn van negentig dagen, vermeld in het eerste lid, geen aangepast beheersplan is ingediend, keurt het agentschap het beheersplan af. Het agentschap beslist binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het aangepaste beheersplan.
 • Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing tot goedkeuring of afkeuring. Het agentschap ontsluit het goedgekeurde beheersplan op zijn website.
 • Het agentschap brengt ook de gemeenten of intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten op het grondgebied waarvan het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap, of het zelfstandig onderdeel ervan, ligt, schriftelijk op de hoogte van de beslissing tot goedkeuring of tot afkeuring. Het agentschap brengt ook het Agentschap voor Natuur en Bos schriftelijk op de hoogte van die beslissing, als er advies is verleend met toepassing van paragraaf 1.

Regelgeving

 • Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
 • Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00