Attest van een controle brandveiligheid

Heeft u een attest nodig in het kader van de uitbating van een inrichting? Dan richt u zich rechtstreeks aan de burgemeester van de gemeente waar het pand is gelegen. Hij zal opdracht geven aan de brandweer tot het uitvoeren van een controle. 

De onderstaande inrichtingen behoeven dergelijke attesten:

 • publiek toegankelijke inrichting;
 • woonzorgcentrum of herstelverblijf;
 • (groepen) van assistentiewoningen;
 • kinderopvang of buitenschoolse opvang;
 • toeristische logies en logies in het kader van Toerisme voor Allen.

Procedure

U kan per e-mail een controle inzake brandveiligheid en/of een attest aanvragen bij de dienst patriomonium met vermelding van:

 • contactgegevens aanvrager;
 • informatie over het pand;
 • informatie over de aard van aanvraag (eerste aanvraag, aanvraag na verbouwingswerken enzovoort);
 • eventueel het kenmerk van een vorig brandweerverslag.

De brandweer contacteert u voor het maken van een afspraak. Vermeld dus zeker uw contactgegevens.

Kostprijs

Er wordt een retributie geheven voor het afleveren van een brandweeradvies. De factuur wordt rechtstreeks naar de aanvrager gezonden. Meer info omtrent de retributie vind u op de website van de Hulpverleningszone Oost.

Vrijgesteld van retributie:

 • de openbare besturen, OCMW's, sociale bouwmaatschappijen van de hulpverleningszone en scholen;
 • adviezen en controlebezoeken waarvan het resultaat gunstig zonder voorwaarden is.

Regelgeving

 • De toepasselijke artikels van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB): art. 52
  Codex welzijn op het werk
 • De toepasselijke artikels van het Algemeen Reglement op de
  Elektrische Installaties (A.R.E.I): art. 271 en 104
 • Het KB van 19 december 1997, 12 juli 2012 en 7 december 2016 (en wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
 • Het Koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (bijlagen 1; 6; 7 ). 
 • Het koninklijk besluit 15 december 2013 houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin Astrid radiodekking moet worden voorzien. 
 • Het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters. 
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristisch logies moet voldoen
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van 'Toerisme voor Allen'
 • De norm NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen 
 • Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

Voor wie

Voor elke burger van de gemeente die eigenaar is van een inrichting toegankelijk voor het publiek.

Contact

Contact

Patrimonium

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 29
patrimonium@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00