Algemeen politiereglement op het wegverkeer

Het algemeen politiereglement op het wegverkeer regelt het verkeer op de openbare wegen en plaatsen op het grondgebied van de gemeente. In dit reglement stelt de gemeenteraad vast wat de plaatselijke verkeersregels zijn die door iedereen gevolgd moet worden.

Enkele zaken die worden vastgelegd in dit algemeen politiereglement zijn de straten waar er plaatselijk verkeer is, wat de snelheidsregimes zijn, hoe de bebouwde kom wordt afgebakend, waar er geparkeerd mag worden, welke straten voorrang hebben, waar er fietspaden zijn of fietssuggestiestroken.

Soms moet dit reglement worden aangepast, bijvoorbeeld na wegenwerken (als er nieuwe wegen, fietspaden of zebrapaden werden aangelegd.

Er zijn ook heel wat tijdelijke politiereglementen, bijvoorbeeld voor omleidingen voor wegenwerken of voor de inname van het openbaar domein bij een festiviteit. Deze tijdelijke reglementen worden door het schepencollege goedgekeurd.

Procedure

Aanpassingen aan het algemeen reglement kunnen ambtelijk gebeuren, als de dienst bepaalde zaken vaststelt of als er zich een nieuwe situatie heeft gevormd na bijvoorbeeld wegenwerken. Daarnaast kunnen ook burgers via een melding bepaalde zaken doorgeven, zoals de vraag om een bijkomend zebrapad in te stellen, een vraag tot verlaging van de maximum toegelaten snelheid in een straat.

De vragen worden eerst voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, dat een principiële beslissing neemt. Daarna wordt de beslissing bekrachtigd door een gemeenteraadsbeslissing.

Wat meebrengen

Een voorstel tot aanpassing met daarbij de redenen waarom dit best zou moeten aangepast worden.

Uitzonderingen

Op het algemeen politiereglement kunnen tijdelijke uitzonderingen worden toegestaan door zogenaamde tijdelijke politiereglementen. Dit zijn bijvoorbeeld reglementen die opgesteld worden omdat een bepaald deel van een weg niet kan gebruikt worden door wegenwerken, of omdat er een evenement plaatsvindt en er voor de veiligheid van de weggebruiker en deelnemer aan het evenement een aangepaste reglementering moet uitgewerkt worden.

Regelgeving

  • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
  • Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
  • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
  • Ministeriële omzendbrieven van 3 april 2001 en 25 april 2003.
  • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

Contact

Contact

Mobiliteit & Noodplan

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 51
mobiliteit@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00