Adviesraad voor gebouwen jeugdwerk Tielt-Winge (meer info)

Voor de oprichting en het beheer van de jeugdlokalen in Tielt-Winge werd door het lokaal bestuur een adviesraad voor gebouwen jeugdwerk opgericht waarin de jeugdwerkinitiatieven vertegenwoordigd zijn en waar werkingsafspraken gemaakt worden met het lokaal bestuur. De adviesraad voor gebouwen jeugdwerk adviseert het beleid bij de verdeling van de subsidies voor bouw- en verbeteringswerken aan jeugdlokalen.

Procedure

De hoofdbezigheid van de adviesraad voor gebouwen jeugdwerk is het opstellen van voorstellen tot het verdelen van de subsidies aan verenigingen voor hun bouw- en verbeteringswerken. Deze werken moeten uitgevoerd worden in en aan jeugdlokalen waar zij gebruik van maken. Het kan gaan om:

 • verbouwen van jeugdlokalen
 • uitvoeren van beveiligingswerken aan jeugdlokalen
 • nemen van maatregelen voor brandbeveiliging
 • aanpassingen om het lokaal fysisch toegankelijker te maken voor andersvaliden
 • grote herstellingswerken aan jeugdlokalen
 • infrastructuurwerken rondom jeugdlokalen

Het aanvragen van subsidies gaat als volgt in zijn werk:

 • op de meerjarenplanning wordt jaarlijks een budget voorzien voor de ondersteuning van bouw- en verbeteringswerken aan jeugdlokalen;
 • binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden kan het lokaal bestuur toelagen toekennen voor de aanpassingswerken en verfraaiingswerken aan de jeugdwerklokalen;
 • de aanvraag moet in het bezit zijn van de adviesraad voor gebouwen jeugdwerk en dit uiterlijk op 15 november in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de betoelaging voorzien wordt. Aanvraagformulieren zijn op de jeugddienst te verkrijgen;
 • de aanvragen die jaarlijks ingediend worden in het kader van dit reglement worden onderzocht op basis van hun prioriteit in het kader van het globale gemeentelijke jeugdbeleid en hun haalbaarheid;
 • het college van burgemeester en schepenen verdeelt het beschikbare budget over de verschillende aanvraagdossiers naargelang de noodzaak en het nut van de uit te voeren werken en op advies van de adviesraad voor gebouwen jeugdwerk;
 • het college van burgemeester en schepenen beslist na gunstig advies van de adviesraad voor gebouwen jeugdwerk Tielt-Winge en na het inwinnen van advies van de jeugdraad over het bedrag van de toelage. De jeugdraad geeft advies binnen de twee maanden na ontvangst van het dossier;
 • het college van burgemeester en schepenen deelt haar beslissing schriftelijk of via mail na goedkeuring van de notulen van college van burgemeester en schepenen, conform artikel drie van de werkingsafspraken;
 • de aanvrager overhandigt systematisch (na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, aan de hand van het werkplan) de facturen van leveranciers of aannemers op naam van de aanvrager van de subsidie;
 • deze facturen worden getoetst aan het werkplan en aan de uitgevoerde werken. De facturen en de uitgevoerde werken zullen gecontroleerd worden door de jeugddienst;
 • het lokaal bestuur betaalt de facturen aan de vereniging, ten laatste een maand na ontvangst.

Voor wie

De aanvrager van de subsidies voor aanpassings- en verfraaiingswerken aan jeugdlokalen kan:

 • een door de jeugdraad erkend jeugdwerkinitiatief zijn;
 • een vereniging of organisatie zijn die niet erkend is door de jeugdraad maar die in opdracht van een erkend jeugdwerkinitiatief aanpassings- en/of verfraaiingswerken uitvoert of laat uitvoeren aan de jeugdlokalen waar het erkend jeugdwerkinitiatief haar werking organiseert.

Contact

Contact

Sport & Jeugd

Nu gesloten
Adres
Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge Sporthal 't Solveld
Tel.
016 63 95 61
sport@tielt-winge.be
Website
tielt-winge.kwandoo.com

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00