Werken pastoriewoning Sint-Annastraat

Gepubliceerd opwoensdag 21 feb 2024 om 12:00

Begin november 2023 werd er door de Kerkfabriek een omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een ringgracht en het aanleggen van verhardingen aan de pastoriewoning in Tielt in de Sint-Annastraat. 

De ringgracht rond de pastorie werd in de loop der jaren aan de oostelijke zijde verdicht. Dit project stelt voor om een gedeelte van de oude ringgracht open te maken en de bestaande verharding in asfalt te vervangen door waterdoorlatende verharding in kasseien. Het herstel van de ringgracht op het oorspronkelijke tracé zal rekening houden met het oostelijke haagbeukprieel. Door zijn hoge erfgoedwaarde is het zeer belangrijk om dit natuurelement te ontzien. Op 30 januari 2024 keurde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning goed. 

De tuin werd geregistreerd in de inventaris bouwkundig erfgoed. De inventaris omschrijft dat de grachten die het pastoorsgoed (een langgerekt stuk van circa een halve hectare) omgaven, werden gedempt rond 1950 maar zijn nog zichtbaar in het reliëf. Het artikel beschrijft eveneens dat de tuin zich nooit heeft uitgestrekt buiten de omgrachting. Daarnaast wordt er in het inventarisartikel aandacht besteed aan de beplantingselementen, namelijk twee haagbeukpriëlen en een gotisch poortje gevormd door haagbeuken. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat de pastorietuin bijzondere erfgoedwaarden bezit, onder meer de prieeltjes. Maar meent dat de ringgracht ook bijdraagt tot de omkadering van de pastorie in het landschap en steunt de plannen om de ringgracht gedeeltelijk opnieuw aan te leggen. De ringgracht wordt immers evenzeer beschreven in het artikel van de inventaris als de prieeltjes.

De plannen werden in overleg met Kerkfabriek Sint-Donatus, Regionaal Landschap Noord-Hageland en Natuurpunt opgemaakt. De gracht zal beperkt blijven in diepte en breedte om rekening te houden met de aanwezige amfibieën, de waterhuishouding en de gezondheid van de bomen. Hiervoor zullen graafwerken uitgevoerd worden met respect voor de bomen die in de buurt van de nieuwe gracht staan. Er wordt gewerkt met een natuurlijke talud.

Wat betreft de verhardingen is het de bedoeling om de bestaande asfalt te vervangen door waterdoorlatende materialen. De nieuwe verharding komt ongeveer even ver als de bestaande, maar zal ook dichter naar de gebouwen aansluiten. De uiteindelijke oppervlakte zal groter zijn maar wordt aangelegd met waterdoorlatende voegen. Als voorwaarde is er in de vergunning opgenomen dat deze kasseien op de meest adequate manier dienen te worden geplaatst om de waterdoorlatendheid te garanderen. Tijdens de werken dient met respect voor de omgeving gehandeld te worden. De afwatering van de verharding is voorzien naar de tuinzone. Op die manier kan het water daar infiltreren en voldoet het aan de hemelwaterverordening.

De erfgoedwaarden van de tuin worden op die manier niet geschonden.