Toelage warmtescan

Bij een warmtescan wordt met behulp van een warmtecamera uw woning gescreend op warmteverlies. Op basis van foto's kan u heel concreet zien waar de verliezen zich situeren.

Door financieel tussen te komen in een gedeelte van de kostprijs van een warmtescan, wil het lokaal bestuur zijn inwoners aanmoedigen om een scan te laten uitvoeren voor het verder 'verduurzamen' van (oudere) gebouwen.

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, kan het college van burgemeester en schepenen een betoelaging verlenen voor het uitvoeren van een warmtebeeldscan en een opmaak van bijhorend energierapport voor bestaande panden en gebouwen gelegen op grondgebied van de gemeente Tielt-Winge.

Voorwaarden

  • Het gebouw moet gebruikt worden voor de huisvesting van personen, bedrijven met een economische functie, organisaties met een publieke functie, voor lokale verenigingen.
  • Het gebouw moet vergund zijn en minimum 10 jaar oud op datum van uitvoering van de warmtescan.
  • Het gebouw moet gelegen zijn op grondgebied van de gemeente Tielt-Winge.
  • De aanvraag tot premie moet gebeuren door een natuurlijk of rechtspersoon die het gebouw, waarop de warmtescan van toepassing is, in volle eigendom of volle vruchtgebruik heeft.
  • Per natuurlijk of rechtspersoon kan er maximaal één aanvraag per jaar worden ingediend. 

Procedure

  • Geïnteresseerden vragen een warmtescan aan bij de dienst Milieu van het lokaal bestuur via het aanvraagformulier.
  • Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en het betalen van de overige 100 euro, worden de gegevens van de aanvrager doorgegeven aan de aangestelde firma.
  • De gemeente betaalt de kosten aan deze firma.

Wat meebrengen

Aanvraagformulier premie warmtescan.

Kostprijs

De toelage bedraagt 200 euro per warmtescan. De kostprijs na aftrek van de premie bedraagt 100 euro.

Contact

Contact

Milieu

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be