Naar inhoud

wijzigen naam

Een persoon mag van naam veranderen wanneer aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, die zijn vastgelegd in de wet. Deze wet is in het bijzonder voorzien van de volgende beginselen:
1. De verandering van de naam is geen recht maar enkel een gunst, die respectievelijk bij koninklijk besluit of bij ministerieel besluit wordt toegestaan;
2. Voor de bij de wet bepaalde naam geldt het beginsel van de vastheid van naam dat van openbare orde is, en op grond waarvan personen kunnen worden geïdentificeerd. Bijgevolg is het aan de Koning om de grond van een verzoek om naamsverandering te beoordelen;
3. De naamsverandering wordt slechts uitzonderlijk toegestaan op voorwaarde dat het verzoek gesteund is op ernstige redenen. Bovendien mag de nieuwe gevraagde naam geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden;
4. Aan de procedure tot naamsverandering kan slechts een gunstig gevolg worden gegeven ingeval geen enkele andere procedure tot het gewenste resultaat kan leiden. Bijvoorbeeld vordering tot wijziging van de geboorteakte in geval van vergissing bij de opstelling van de akte of vorderingen inzake de afstamming. Het gaat om een aanvullende procedure die niet mag worden verkozen boven een eigenlijke vordering of procedure;
Wie mag een procedure tot naamsverandering indienen?

De procedure tot naamsverandering kan enkel worden ingediend door personen van Belgische nationaliteit, V.N.-vluchtelingen en staatlozen.

Hoe een verzoek indienen?
Het verzoek moet worden ingediend door de betrokkene zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Een verzoek betreffende een minderjarig kind, jonger dan 18 jaar en niet ontvoogd, moet door beide ouders samen worden ingediend zelfs indien zij gescheiden leven. Indien de uitoefening van het ouderlijk gezag op grond van een vonnis echter uitsluitend aan één van beide ouders is opgedragen, is die persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen. Zoiets sluit niet uit dat tijdens de procedure de mening van de andere ouder wordt gevraagd.

Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan:
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Het onderwerp van het verzoek, te weten de gewenste nauwkeurige wijziging van de naam en de ernstige redenen van familiale, persoonlijke, sociaalhistorische, administratieve,… aard die ter ondersteuning van het verzoek worden aangevoerd, moeten duidelijk uitgedrukt en gestaafd zijn.

Welke stukken en documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd?
1. een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een document dat in de plaats ervan treedt: akte van bekendheid, geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen;
2. een recent bewijs van verblijfplaats;
3. een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
4. een schriftelijke verbintenis de registratierechten te betalen die verschuldigd zijn ingeval het verzoek wordt ingewilligd (49 euro of 740 euro per begunstigde in geval van toevoeging van een naam of partikel of vervanging van een hoofdletter door een kleine letter).

Wat gebeurt daarna?
Het verzoek wordt toegezonden aan de gerechtelijke overheden, die door tussenkomst van de plaatselijke politie, de voor het onderzoek nuttige inlichtingen verzamelen. Tijdens dit onderzoek worden de personen die betrokken zijn bij de gevraagde naamsverandering, de verzoeker, ouders, grootouders, broers en zussen, gehoord om hun mening te kennen aangaande de procedure tot naamsverandering. Deze inlichtingen worden verzameld bij wijze van advies en zijn geenszins bindend voor de minister in het kader van zijn beslissing.

De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens bezorgd aan de dienst Naamsveranderingen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Deze dienst is ermee belast het dossier administratief te behandelen.

De dienst Naamsveranderingen zendt het dossier samen met zijn advies over aan de minister van Justitie.

Kan ik onmiddellijk mijn nieuwe naam gebruiken wanneer die is toegestaan?
Neen. Het koninklijk besluit op grond waarvan de naamsverandering is toegestaan, moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Binnen 60 dagen na deze bekendmaking kan elke belanghebbende zich tegen de naamsverandering verzetten.

De vergunning wordt geacht definitief te zijn op het einde van die termijn of bij afwijzing van het verzet. Een afschrift van het besluit wordt dan overgezonden aan de Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van de Registratie, die het tegen betaling van de registratierechten aan de verzoeker aflevert.

De verzoeker moet daarna, binnen 60 dagen na de registratie ervan, het afschrift van het besluit overzenden of bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet het beschikkend gedeelte van het besluit in de registers overschrijven. De naamsverandering wordt pas na die overschrijving van kracht.

Ingeval ik mijn naam mag veranderen, geldt de naamsverandering dan automatisch voor mijn kinderen?
De naamsverandering is automatisch van toepassing op de kinderen die geboren zijn na de indiening van het verzoek van de ouder die de naamsverandering heeft verkregen, voor zover zij krachtens de wet de naam van die ouder moeten dragen.

Voor de minderjarige kinderen daarentegen die geboren zijn voor de indiening van het verzoek, geldt de naamsverandering slechts indien het verzoek tot hen was uitgebreid.  

Wat zijn de procedurekosten?
De naamsverandering gaat gepaard met een heffing van een registratierecht van 49 euro.
Dit recht wordt verhoogd tot 740 euro ingeval het gaat om toevoeging van een andere naam of van een partikel aan de naam, of om vervanging van een hoofdletter door een kleine letter.

Hoelang duurt de procedure?
De gemiddelde duur van de procedure schommelt momenteel tussen 1,5 jaar en 2 jaar.

Heeft de naamsverandering gevolgen voor de afstamming?
De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. De naamsverandering heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. De afstamming is de ouderschapsband die een kind met zijn vader verbindt, vaderlijke afstamming, of met zijn moeder, moederlijke afstamming.

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen