Naar inhoud

milieubeleid

Het gemeentelijke milieubeleid wordt mee bepaald door het beleid dat van hogerhand komt zoals het beleid van de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-Brabant.  

Op Vlaams niveau kent men het Vlaamse milieubeleidsplan 2011-2015.

Op provinciaal niveau kenden we vroeger het provinciaal beleidsplan 2009-2013. Voor de periode 2013-2018 heeft de provincie een strategische beleidsnota leefmilieu opgesteld.

De gemeente Tielt-Winge heeft geen eigen milieubeleidsplan meer, en door het wegvallen van enkele substantiële subsidies vanuit de Vlaamse overheid (het stopzetten van het milieuconvenant) zijn er ook in onze gemeente besparingen gebeurd waardoor we bepaalde initiatieven niet meer kunnen ondersteunen. Zo zijn de meeste milieugerelateerde subsidies weggevallen.  

Maar toch zijn er ook in de nieuwe beleidscyclus 2013-2018 enkele klemtonen gelegd naar leefmilieu toe.  Zo blijft er aandacht voor het ecologisch onderhouden van holle wegen, bosbeheer en exotenbestrijding door de intergemeentelijke natuur en landschapsploegen van IGO, terwijl ook de subsidies voor het hergebruik van hemelwater en infiltratie voor bestaande woningen behouden blijft. Een zeer belangrijk milieuaspect dat zeker de komende jaren aan bod zal komen is de aanleg van gescheiden riolering.  

Ook zal er in de toekomst nagedacht worden om een nieuwe demotuin aan te leggen om de principes van composteren en kringlooptuinieren te leren kennen. Verder blijft er aandacht voor zaken zoals erosieproblematiek, handhaving en aanpak van milieuhinder, duurzaam ondernemen, biodiversiteit, interne milieuzorg, sensibilisatie, lokaal waterbeleid en waterzuivering.

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen