Naar inhoud

te verwittigen instanties

Bij een overlijden dienen een aantal instanties verwittigd te worden:


Ziekenfonds
Na aangifte bij de Burgerlijke stand wordt de mutualiteit automatisch via de Kruispuntbank verwittigd. Je kan bij het ziekenfonds terecht voor een tussenkomst in de begrafeniskosten, een inschrijving als weduwe of weduwnaar en een eventuele voorkeursregeling (verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorgen). Neem zeker de sis-kaart van de overledene mee.


Financiële instelling(en)
Bij een overlijden worden bankrekeningen en spaarboekjes geblokkeerd. Om die gelden vrij te maken is een erfrechtverklaring of een akte van bekendheid, dit is een bewijs dat bepaalde personen de enige erfgenamen zijn, nodig.
Voor een bedrag kleiner dan 750 euro volstaat een erfrechtverklaring. Die kan bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene verkregen worden op voorlegging van een uittreksel uit de overlijdensakte en van het trouwboekje van de overledene. Voor ongehuwden is dat het trouwboekje van de ouders.
Een akte van bekendheid is vereist voor bedragen groter dan 750 euro. De vrederechter van de laatste woonplaats van de overledene kan deze akte afleveren.


Verzekeringsmaatschappij(en)
Indien de overledene een levensverzekering had afgesloten, moet de betrokken maatschappij op de hoogte gebracht worden.
Vereiste documenten zijn een uittreksel uit de overlijdensakte en  een doktersattest met vermelding van de doodsoorzaak.


Water-, gas-, elektriciteits-, telefoon- en kabelmaatschappij
De contracten moeten beëindigd of op een andere naam gezet worden.


Pensioenkas
Indien de overledene reeds met pensioen was, moet er een overlijdensuittreksel en een begeleidend schrijven aan de pensioenkas gestuurd worden.
Mocht het pensioen reeds uitbetaald worden door de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioen (R.R.O.P.), Zuidertoren 3 te 1060 Brussel, dan hoeft er niets gedaan te worden. Was de overledene nog niet gepensioneerd, dan moet de weduwe of weduwnaar een overlevingspensioen aanvragen op de dienst Bevolking binnen het jaar na overlijden.


Ontvanger der registratie
Een aangifte van nalatenschap en successierechten moet gebeuren door alle erfgenamen samen bij de Ontvanger der Registratie. In de praktijk neemt de notaris meestal deze taak op zich. De melding moet ingediend worden binnen de vijf maanden na het overlijden d.m.v. een speciaal formulier te verkrijgen bij het Kantoor der Registratie op de Philipsite te Leuven.


Kinderbijslagfonds
Wanneer één van de ouders sterft in een gezin met minderjarige kinderen, kan wezengeld bekomen worden bij het kinderbijslagfonds. In dit geval wordt de vrederechter verwittigd door het gemeentebestuur waar het overlijden is aangegeven met het oog op het samenroepen van een familieraad. Voor meer inlichtingen over voogdij kan je terecht op de griffie van het vredegerecht.


Tenslotte nog enkel praktische tips i.v.m. testament en aanvaarding van nalatenschap:

Indien je niet zeker bent of er wel een testament is opgemaakt, of indien je niet weet bij welke notaris dat gebeurd is, kan je je wenden tot het Centraal Register van Laatste Wilsbeschikking bij de Koninklijke Federatie van Notarissen, Bergstraat 32 te 1000 Brussel.
Als erfgenaam kan je de erfenis aanvaarden zonder meer; aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving (er kunnen meer schulden dan bezit zijn) of verwerpen (geen schulden betalen, maar ook geen recht laten gelden op de bezittingen).

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen