Naar inhoud

huwelijkaangifte

Wie wil trouwen, gaat dat in de regel samen aangeven in één van de woonplaatsen van de partners. Tussen de aangifte of 'ondertrouw' en je huwelijk moeten ten minste vier weken zitten.


(Ministerie van Justitie) De wet van 3 december 2005, houdende de wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning , resulteert in een sterk vereenvoudigde werkwijze bij het samenstellen van een huwelijksdossier.


Je hoeft niet meer van de éne gemeente naar de andere te rennen om documenten te verzamelen zoals een geboorteakte in je geboorteplaats, een echtscheidingsakte in de plaats van het laatste huwelijk, enzovoort. De aanvrager vraagt enkel nog eventuele buitenlandse akten zelf op. Vertalingen en legalisaties blijven ook voor rekening van de aanvrager. Het gaat hier echter om een minderheid. Deze regeling is enkel van toepassing voor personen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.


Vanaf 1 februari 2006 kunnen de partners, aanstaande echtgenoten, de burgerlijke stand van de plaats van het huwelijk verzoeken een huwelijksdossier samen te stellen.


Let wel: Je kan ons hiervoor ten vroegste contacteren 6 maanden vóór het huwelijk.


De medewerker van de burgerlijke stand contacteert na het volledig samenstellen van het dossier de partners om de aangifte van het huwelijk op het gemeentehuis samen af te ronden. Immers, de akte van aangifte van een huwelijk, de ondertrouw, wordt pas opgemaakt als het huwelijksdossier volledig is en aan alle vereisten is voldaan.


Op dat ogenblik zullen beide partners de akte van aangifte persoonlijk ondertekenen of met een volmacht van de andere partner. We vragen je dan ook alle nodige gegevens van ouders en getuigen, alsook praktische informatie m.b.t. de ceremonie mee te brengen.
Het staat de partners vrij om wegens persoonlijke redenen zelf alle documenten te verzamelen en vervolgens een aangifte van huwelijk te doen bij de Cel Bevolking en Burgerlijke stand.


Alle documenten, die nodig zijn voor het samenstellen van een huwelijksdossier en afgeleverd worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente, zijn vanaf 1 februari 2006 vrijgesteld van het zegelrecht.


Waar moet de aangifte gebeuren?
De aangifte moet gebeuren in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten zijn inschrijving heeft in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
Indien geen van beiden een inschrijving in één van deze registers heeft of indien één van beiden of beiden actueel om gegronde reden verblijft in een andere gemeente kan de aangifte gebeuren in de actuele verblijfplaats van één van hen. Deze verblijfplaats moet wel bewezen worden - bij voorkeur met een politieverslag.


Belgen in het buitenland
Belgen die in het buitenland verblijven en die niet ingeschreven zijn in een Belgische gemeente kunnen in België huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten, ofwel:
1. laatst ingeschreven was;
2. geboren is;
3. een bloedverwant tot en met de tweede graad zijn inschrijving heeft op datum van opmaak van de akte.

Bij ontstentenis hiervan kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel en kan het huwelijk in Brussel voltrokken worden.


Wanneer kan men ten vroegste en moet men ten laatste huwen?
Het huwelijk kan ten vroegste worden voltrokken vanaf de vierde week na de datum van opmaak van de "akte van aangifte" en moet voltrokken worden binnen de 6 maanden vanaf het verstrijken van 15de dag.
Indien het huwelijk niet voltrokken is binnen deze termijn, mag het niet meer worden voltrokken tenzij er een nieuwe aangifte van huwelijk werd gedaan.


Wie moet aangifte doen?
De aangifte moet gebeuren door beiden of door één van de aanstaande echtgenoten.
Wanneer de aangifte gebeurt door één van de aanstaande echtgenoten, dan moet de aangever een gelegaliseerd schriftelijk bewijs voorleggen, waaruit het akkoord met de aangifte blijkt van de afwezige aanstaande echtgenoot.

De handtekening van de volmachtgever moet gewettigd worden.


Legalisatie
Documenten die in een ander land zijn uitgereikt of via het consulaat van een ander land zijn onderworpen aan de voorschriften van de legalisatie. Voor sommige landen is een legalisatie vereist op de ambassade of het consulaat van België in het land van herkomst, voor andere landen een apostille. Bepaalde landen zijn vrijgesteld van legalisatie. Documenten afgeleverd door buitenlandse ambassades in België moeten enkel gelegaliseerd worden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, tenzij bij een vrijstelling.


Vertaling
Documenten opgesteld in een vreemde taal moeten vertaald worden in het Nederlands, Tielt-Winge behoort bij het Nederlands taalgebied, door een beëdigd vertaler. De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd worden bij de rechtbank van zijn woonplaats.

 

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info