Naar inhoud

erkenning van een kind

Een kind erkennen is een verklaring in authentieke vorm waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem (haar) en het aangewezen kind bestaat. De erkenning is dus een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap.


Tijdstip van erkenning
De erkenning kan geschieden:
1. ten gunste van een verwekt kind (vóór geboorte);
2. op gelijk welk ogenblik van het bestaan (tijdens of na geboorteaangifte);
3. na overlijden indien men afstammelingen heeft nagelaten;
4. na overlijden indien men zelf geen afstammelingen heeft nagelaten, binnen het jaar na geboorte.


Door wie?  
De wetgever heeft geen beperking gesteld inzake leeftijd noch inzake rechtsbekwaamheid van degene die het kind wil erkennen. De erkenning kan dus ook door een onbekwame geschieden. De bekwaamheid om een kind te erkennen wordt aan elkeen toegewezen die het nodige onderscheidingsvermogen bezit om zich rekenschap te geven van de draagwijdte van zijn daden, die dus kan oordelen en weet wat hij doet.


Voorwaarden
De erkenning van het kind kan niet gebeuren, wanneer zou blijken dat tussen de vader en de moeder een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen, tenzij het huwelijk waardoor het beletsel is ontstaan, niet meer bestaat.
Wanneer de erkenner de moeder verkracht heeft en het kind het resultaat is van de verkrachting is er ook geen erkenning mogelijk.


Wie is bevoegd om de verklaring van erkenning te ontvangen?
De ambtenaar van de burgerlijke stand en de notaris zijn bevoegd om een verklaring van erkenning te ontvangen. Op Belgisch grondgebied wordt de erkenning aanvaard door om het even welke ambtenaar van de burgerlijke stand, welke ook de geboorteplaats van het kind en de woonplaats van de ouder(s) wezen. Indien de ouder(s) in het buitenland wonen zal de verklaring bij voorkeur worden afgelegd ten overstaan van een Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaar.


Erkenning door de moeder
Een erkenning door de moeder zal slechts geschieden in het uitzonderlijk geval van anonieme bevalling in het buitenland of wanneer de naam van de moeder niet opgenomen is in de geboorteakte (vondeling) of er geen geboorteakte werd opgesteld.


Erkenning door de vader
Een erkenning door de vader kan geschieden indien het vaderschap niet vaststaat op grond van het vermoeden van vaderschap.


Toestemmingen
Zowel bij de moederlijke als de vaderlijke erkenning gelden dezelfde voorwaarden.
Een erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen mogelijk als dat kind toestemt (vetorecht).
Voor de erkenning van een minderjarig niet ontvoogd kind is voorafgaande toestemming vereist van de moeder. Bovendien is er de voorafgaande toestemming vereist van het kind, indien het de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt.
Wil de ouder en/of het kind niet in de erkenning toestemmen, dan kan de erkenner die personen dagvaarden voor de rechtbank van eerste aanleg.

Erkenning door een man die gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het kind
Wanneer een gehuwde man een kind erkent dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, moet die erkenning ter kennis worden gebracht van de echtgenoot of de echtgenote


Betwisting van de erkenning
Onder bepaalde voorwaarden kan de erkenning betwist worden.
De erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen bewezen wordt, dat de erkenner niet de vader is, tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de erkenner.
De erkenning kan worden betwist door :
•  de erkenner;
•  de moeder;
•  het kind;
•  de beweerde biologische vader.
De erkenner en zij die hebben toegestemd zijn echter alleen gerechtigd de erkenning te betwisten, indien zij bewijzen dat aan hun toestemming een gebrek kleefde.

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info