Naar inhoud

bevoegdheden schepencollege

tagcloud / woordenwolk bevoegdheden college
Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd door de hogere overheden.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:
1.    de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen;
2.    het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de tucht ten aanzien van het personeel;
3.    het financieel beheer;
4.    het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;
5.    de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
6.    de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de gemeenteraad de wijze van gunning en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld;
7.    het aangaan van leningen, voorzover die in het vastgestelde budget zijn opgenomen;
8.    het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen, voorzover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;
9.    het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte;
10.    de burgerlijke stand en de politie van vertoningen;
11.    het opleggen van administratieve sancties;
12.    de vaststelling van de rooilijnen van de wegen, met inachtneming van de algemene plans aangenomen door de hogere overheid, indien dergelijke plans bestaan, en behoudens beroep bij deze overheid en, in voorkomend geval, bij de rechtbanken door de personen die zich door de besluiten van de gemeenteoverheid benadeeld achten.

Trefwoorden

Praktisch

College van burgemeester en schepenen

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingee-mail e-mail