Naar inhoud

bijzonder plan van aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening. Een BPA heeft meestal betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied, wat betekent dat er op het grondgebied van een gemeente meerdere BPA's van toepassing kunnen zijn.


De Bijzonder Plannen van Aanleg (BPA's) zijn hiërarchisch onderschikt aan het Gewestplan.
De voorschriften die opgenomen zijn in een BPA, zijn niet alleen verbindend voor de overheid maar zijn ook rechtstreeks toepasselijk op de particulieren. Een bestuur kan dus geen vergunning afleveren die in strijd zou zijn met een goedgekeurd of vastgesteld BPA.
Werken die niet uitgevoerd werden conform het geldend BPA vallen onder de toepassing van de straf- en dwangbepalingen van het Stedenbouwdecreet.


Het BPA bestaat uit een kaarttekening met grafisch ingekleurde bestemmingszones en symbolen met een verklarende legende en de voorschriften of verordeningen met betrekking tot deze zones en/of percelen.  Naast het eigenlijke bestemmingsplan kan er eveneens een:

• onteigeningsplan met de aanduiding van de te onteigen percelen bijgevoegd zijn;
• een her- of ruilverkavelingplan met aanduiding van de grenzen van de nieuwe kavels bijgevoegd zijn.


Behalve de bestemming van de grond wordt in een BPA onder andere ook zeer specifieke bouwvoorschriften opgenomen.

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info