Naar inhoud

vergunning klasse 2

De aanvraag om toelating te bekomen tot oprichting of uitbating van een inrichting die onder klasse 2 is ingedeeld dient overgemaakt aan het gemeentebestuur.

 

Het aanvraagbundel dient volgende bescheiden documenten te bevatten, in 7-voud:
• Het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend.
• Een gedrukt of met onuitwisbare inkt op stevig papier getekend plan op een schaal van minstens (1/ 1.000), waarop de ligging van de gebouwen, de productie-eenheden de opslagplaatsen, de stortplaatsen en de lozingspunten ten opzichte van de aanpalende percelen weergegeven is.
• Een uitvoeringsplan op schaal van ten minste 1/200 waarop per productie-eenheid per opslagplaats, per gebouw en per verdieping, de schikkingen van de installaties, machines, toestellen, apparaten (met motorvermogen) evenals de lozingspunten van de afvalwaters weergegeven zijn alsmede de hinderlijk ingedeelde handelingen aangegeven zijn.
• Een bewijs van betaling van de dossiertaks, zijnde 61,97 EUR, op rekening van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu op nr. 091-2206066-24 met vermelding “AMINAL ontvangsten”.

 

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een stortplaats of opslagplaats voor afvalstoffen in of op de bodem andere dan een stort- of opslagplaats voor inerte afvalstoffen, en ook op een directe lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen bedoeld in lijst 2B van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlarem, dient een hydrogeologische studie van het terrein en de omgeving uitgevoerd door één of meer deskundigen die tenminste voldoende inzicht moeten verschaffen inzake:
• algemene geologische situatie;
• algemene hydrogeologische situatie;
• fysico-chemische kenmerken van het grondwater;
• omschrijving van de waterwinningen in de omgeving (straal= 5 km);

 

Bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting waarvoor een milieueffectrapport is vereist, dient het voorgeschreven en conform de reglementering verklaarde milieueffectrapport gevoegd.

 

Bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting waarvoor een veiligheidsrapport is vereist, dient het voorgeschreven en conform de reglementering verklaarde veiligheidsrapport gevoegd.

 

Indien recent een bouwvergunning werd bekomen voor de inrichting, een kopie van deze vergunning.

 

Ingeval een overname van een bestaande inrichting, een kopie van de eerder afgeleverde vergunning.

 

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info