Naar inhoud

vogelgriep

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar het merendeel van alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De ziekte is in ieder geval reeds vastgesteld bij verschillende pluimveesoorten (eenden, ganzen, kippen, kalkoenen, fazanten, parelhoenders, kwartels en patrijzen). Sommige van deze soorten vertonen duidelijke symptomen (kalkoenen), bij andere is een besmetting nauwelijks te herkennen (eenden en andere watervogels). De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de pathogeniteit van de virusstam, de leeftijd van het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. Typische ziektetekens zijn:
• ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen,
• legdaling,
• sufheid, gebrekkige eetlust,
• sterfte

Vogels in de vrije natuur :
Als u dode vogels vindt in de natuur, dan kan u contact opnemen met de politie of de ruimingsdienst van uw gemeente. Als u een verdacht aantal vogels aantreft (1 zwaan, 20 meeuwen of spreeuwen, 5 dieren van een anderer soort, op dezelfde plaats en tijdstip), dan kan u de vondst melden aan het influenza callcenter op het gratis nummer 0800 99 777.
We vragen u enkel dode vogels te melden als het gaat over vogels die werden gevonden op dezelfde plaats, op hetzelfde tijdstip én deel uitmaken van dezelfde soort of familie, én als het ten minste om de volgende aantallen gaat: 1 zwaan, 20 meeuwen of spreeuwen, of 5 dieren van een andere soort (bijvoorbeeld eenden). Zieke of gekwetste vogels kunnen gemeld worden aan vogelopvangcentra die weten wat ze in deze gevallen moeten doen. 
We willen er u aan herinneren dat u best geen dode vogels aanraakt, ook al is er geen vogelgriep in België. Dode dieren kunnen immers ook andere ziektes overdragen. Als u toch in contact bent geweest met een dode vogel was dan steeds zorgvuldig uw handen met zeep. Gewone zeep volstaat.

Dode of zieke wilde vogels in uw tuin:
Als u één of enkele dode vogels vindt in uw tuin, en de bovenvermelde criteria voor verdenking van vogelgriep (1 zwaan, 20 meeuwen of spreeuwen, 5 dieren van een anderer soort, op dezelfde plaats en tijdstip) niet voldaan zijn, dan neemt u contact op met de gemeente. Zij zullen u informeren wat u met het vogellijkje moet doen. Als u een aantal vindt dat wel voldoet aan bovenstaande criteria, dan neemt u best contact op met het influenza call center (gratis tel. 0800 99 777), die dan de bevoegde dienst zal contacteren.
Raak de dode dieren in geen geval aan zonder handschoenen.
Wij willen herhalen dat het steeds afgeraden wordt dode dieren aan te raken. Dode dieren kunnen nu eenmaal allerlei ziektes overdragen. Als u omwille van omstandigheden toch in contact zou komen met een dode vogel, was dan nauwkeurig uw handen met zeep.
Ten slotte nog dit: Kinderen hebben vaak de neiging alles aan te raken. Zorg ervoor dat kinderen de dode vogel(s) niet aanraken en steeds de handen grondig wassen met zeep vooraleer ze eten.


Bij uw eigen pluimvee
:
Vergeet niet, dieren kunnen nu eenmaal ziek worden of sterven. Als u dood pluimvee wilt opruimen, dan kan u uw overleden dieren melden aan een erkende ophaler voor kadavers van landbouwdieren (RENDAC N.V. tel. 053 640 234). Dit is de meest geschikte oplossing om infecties van mens en dier uit te sluiten. Dit gaat u ongeveer 52 euro kosten ongeacht de hoeveelheid.  Uw dierenarts, politiediensten of de ruimingsdienst van uw gemeente kunnen u eventueel raad geven.
Maar als u toch een vermoeden zou hebben dat uw pluimvee mogelijk besmet is met vogelgriep omdat uw dieren zonder aanduidbare reden samen ziek vallen of sterven binnen een korte tijdsspanne (24 uur), dan verwittigt u best uw dierenarts. Indien hij/zij een sterk vermoeden heeft dat uw kip of kippen besmet zijn met het vogelgriepvirus, dan zal hij de inspecteur-dierenarts van het federaal Voedselagentschap verwittigen. Die zal dan de kip(pen) indien nodig laten onderzoeken. U zal dan zelf verdere richtlijnen ontvangen. Onthou dat u in geen geval onbeschermd uw zieke of dode dieren aanraakt.

Als er in ons land vogelgriep wordt vastgesteld, vermijd dan zoveel mogelijk contact met vogels. Was steeds uw handen nadat u uw dieren heeft gevoed en raak geen dode vogels aan. Het is belangrijk dat u zeer nauwgezet de afschermregeling opvolgt omdat u zo het risico verkleint dat uw pluimvee besmet raakt met het vogelgriepvirus. De kans dat u zelf besmet zou raken met het vogelgriepvirus is zeer klein omdat besmettingen tot nu toe enkel werden vastgesteld bij mensen die in zeer nauw contact leefden met hun vogels.

Hier zal u altijd het laatste nieuws over vogelgriep vinden: www.influenza.be

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info