Naar inhoud

geurhinder

Geurhinder treedt op als mensen een geur, die ze in hun leefomgeving waarnemen, als onaangenaam en/of schadelijk voor hun welzijn beoordelen. Als gevolg hiervan zal de persoon die zich gehinderd voelt zijn gedrag wijzigen, hetzij door klacht in te dienen, ramen te sluiten, minder tijd door te brengen in de tuin, enz. Ruim 15 % van de bevolking in Vlaanderen is op één op andere manier gehinderd door geurtjes afkomstig van allerlei activiteiten.

Wat is geurhinder?
Als mensen een geur als onaangenaam of schadelijk beoordelen, is er sprake van geurhinder of stank. Geurhinder gaat mensen echt irriteren als de hinder het gevolg is van een herhaalde blootstelling aan geurstoffen. Daarbij zijn de piekconcentraties meestal bepalend voor de mate waarin mensen hinder ervaren.
Anders dan geluids- en lichthinder is geurhinder als verstoringseffect veel minder duidelijk te definiëren, omdat geurhinder een nog subjectiever fenomeen is.
Het is afhankelijk van verschillende factoren als geurintensiteit, de aard van de geur maar ook psychologische factoren spelen een rol alsook de ervaring en de eigen houding ten opzichte van de geurbron.

Gezondheidsaspecten
Geurhinder kan zowel tot een negatieve beleving als tot negatieve gezondheidseffecten leiden. De blootstelling aan schadelijke geuren kan directe gezondheidsklachten geven wanneer giftige stoffen worden ingeademd. Van belang is hierbij vooral de dosis van de stoffen die worden ingeademd (concentraties en duur van blootstelling). Het is niet omdat een geur waarneembaar is dat deze per definitie ook giftig is.
Geurwaarneming treedt meestal al op bij lage concentraties en de waarneming duurt meestal maar een korte tijd. Daarom hebben geuren in de eerste plaats een belangrijke signaalfunctie, zoals: opgelet, er is mogelijk gevaar. Het kan dan belangrijk zijn om zo snel mogelijk de bron van de geurhinder te detecteren om zo andere vormen van hinder te voorkomen. Zo kan een lichte stookoliegeur aangeven dat er misschien een lek is in je brandstoftank met alle gevolgen van dien. Er is echter nog geen verband aangetoond tussen de afkeer voor een bepaalde geur en de mate waarin de geurbron slecht is voor de gezondheid. Zoals reeds gesteld, is de sterkte van de geur immers niet afhankelijk van de giftigheid en de concentratie van de stoffen in de ingeademde lucht. Bovendien kan de gevarengrens ook door de tijd beïnvloed worden. Sommige geuren kunnen hinderen bij langdurige waarneming van een relatief lage concentratie (bv. brandstoffen). Andere stoffen houden zelfs risico's in bij kortstondige blootstelling (bv. ammoniak). Geurhinder geeft meestal aanleiding tot indirecte gezondheidsklachten, in eerste instantie psychisch-mentaal. Soms kunnen daaruit dan lichamelijke gezondheidsklachten voortvloeien.

Wat kunt u er aan doen?

Als we hinder van anderen ondervinden hebben we dit meestal snel door en volgt de reactie ook even snel, maar vaak moet je ook eerst naar je eigen situatie kijken: kan je zelf ook al enkele zaken doen tegen geurhinder in uw eigen omgeving? Als we attent zijn, houden rekening met de anderen. Probeer de hinder te beperken.

Volgende tips kunnen misschien al wat helpen:

  •  Tracht een onverwacht geurprobleem zo snel mogelijk op te lossen.
  •  Bewaar uw keukenresten in luchtdicht afgesloten containers tot de ophaaldienst komt.
  •  Afval verbranden is steeds uit den boze, zowel in een kachel als in een tuinhaard of ton.
  •  Gooi uw gazonmaaisel of andere groene plantenresten niet zo maar op een hoop (mesthoop), waar het gaat rotten. Door een goede menging en de juiste handelingen kunt u dit groenafval in een geurloze composthoop of compostbak verwerken tot waardevolle compost.
  •  Houd bij de aankoop van speciale producten (bv. houtbeschermingsproducten) ook rekening met de geuren die ze afgeven. Gebruik niet-giftige en niet stinkende alternatieven (natuurlijke verven/ producten, verven op waterbasis in plaats van op solventbasis,...)
  •  Giet geen afvalstoffen in de riool.
  •  Houd geen grote dieren of grote aantallen dieren, die een belangrijke hoeveelheid mest produceren, in een woonomgeving.


Natuurlijk zijn er situaties waarin u de hinder van anderen echt niet kunt laten aanslepen. Als u niet meer kan slapen, regelmatig gehinderd wordt in uw dagelijkse activiteiten of zelfs gezondheidsproblemen krijgt, dan wordt het tijd om iets aan de overlast te doen. Probeer dan altijd eerst op een vriendelijke manier een gesprek te voeren met de "bron" van de hinder.
Vaak heeft diegene die de overlast veroorzaakt er nog nooit bij stil gestaan dat hij of zij inderdaad storend gedrag vertoont. De boer die mest uitvoert of zijn veld sproeit, heeft misschien echt niet gezien dat uw wasgoed net buiten te drogen hing. In plaats van "ziet die dat nu niet!" te mopperen, kan u ook even naar hem toe stappen en vragen om er in de toekomst even op te letten. Misschien kan hij u dan vooraf waarschuwen, zodat u nog tijdig de was kunt binnen halen.
U mag er immers niet van uitgaan dat anderen uw verwachtingen steeds kennen of uw
gevoeligheden opmerken. Ook naar bedrijven, organisaties en overheden kunt u met opbouwende communicatie vaak veel bereiken. Praten verdient dus steeds de voorkeur op klagen! Met een beetje goede wil en wederzijds respect vindt men meestal wel een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Als spreken niet helpt of als de bron van de hinder moeilijk is vast te stellen, kan je de hinder tijdens onze openingsuren telefonisch melden of 24 op 24 uur via een meldingskaart. Voor dringende gevallen kan je (ook na de kantooruren) terecht op het Europees noodnummer 112.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info