Naar inhoud

sluikstoken

Er zijn een heleboel verschillende wetgevingen en reglementeringen die het verbranden in open lucht regelen, te weten: het afvalstoffendecreet, VLAREM I, VLAREM II, het veldwetboek en het bosdecreet. Het afvalstoffendecreet, VLAREM I, VLAREM II en het bosdecreet zijn opgemaakt door de Vlaamse regering. Het veldwetboek is federale materie.

 

Volgens de Vlaamse milieureglementering (VLAREM) is enkel het verbranden van plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden toegelaten. Hierbij dient een afstand van 100 meter gerespecteerd te worden tot de begroeiing of bebouwing, zoals vastgelegd in het Veldwetboek.

 

Naast de direct merkbare overlast (o.a. geurhinder en rookontwikkeling) die de nabije omgeving ondervindt, veroorzaakt sluikverbranden ook aanzienlijke milieu- en gezondheidsproblemen. De meest schadelijke stoffen die hierbij vrijkomen zijn dioxines, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen.

 

Ook je houtkachel loopt het risico om schadelijke stoffen en dioxines in de lucht te blazen. Dioxinevorming treedt echter vooral op bij het verbranden van vochtig materiaal bij lage temperatuur. Bij een houtkachel is het daarom van belang om steeds droog hout te stoken en te zorgen voor voldoende luchttoevoer om onvolledige verbranding te voorkomen. Bij windstil of mistig weer steek je best geen kachel aan.

 

De gemeente kan optreden tegen sluikstokers. Het Decreet betreffende de milieuvergunning voorziet geldboetes tot 2500 euro. Op basis van het Veldwetboek kunnen geldboetes tussen 50 en 100 euro opgelegd worden.
Wat dan wel met afval? Ten eerste is er de selectieve huis-aan-huis ophaling van verschillende afvalstromen. In de meeste gemeenten kunnen de inwoners met een aantal afvalstromen terecht in het containerpark. Om te weten hoe het zit in je eigen gemeente, neem je best contact op met de milieuambtenaar.

 

Als spreken niet helpt of als de bron van de hinder moeilijk is vast te stellen, kan je de hinder tijdens onze openingsuren telefonisch melden of 24 op 24 uur via een meldingskaart. Voor dringende gevallen kan je (ook na de kantooruren) terecht op het Europees noodnummer 112.

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info